Moj Novac -> Financijski portal
     
 
 
 
 
  Aktivne teme Svi forumi Registracija

Povratak   Moj Novac -> Forumi > Investiranje > Dionička društva
Upute Članovi Kalendar Označi forume pročitanim

...
Odgovor
 
Opcije na temi
Old 03.08.2013., 13:34   #2291
MASTER
Moderator
 
MASTER's Avatar
 
Član od: 23.11.2004.
Poruka: 5.995
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

MINISTARSTVU FINANCIJA
Samostalni sektor za drugostupanjski postupak
putem
FINANCIJSKE AGENCIJE
Regionalni centar Zagreb
Nagodbeno vijeće ZG06

klasa UP/I-110/07/13-01/4331
urboje 04-06-13-4331-25

Dužnik:
EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. Zagreb, Koranska 2 , oib: 79517545745

predmet: PREDMET ŽALBA NA RJEŠENJE KOJIM SE OTVARA POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE NAD DUŽNIKOM

Dana 31 srpnja 2013 godine na internet stranicama Financijske agencije (dalje u tekstu FINA), objavljeno je Rješenje klasa UP/I-110/07/13-01/4331 ur br 04-06-13-4331-25 od 31 srpnja 2013 godine kojim se otvara postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom EUROPAPRESS HOLDING društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima, OIB 79517545745, Koranska 2. Ovime se izjavljuje dopuštena, potpuna i pravovremena žalba te se Rješenje o privremenoj mjeri pobija radi nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava te povrede postupvnih odredbi Zakona o općem upravnom postupku (NN 49/1009 - dalje u tekstu ZUP).

OBRAZLOŽENJE

O pravnom interesu Vjerovnika - Žalitelja:

Vjerovnici žalitelj vode postupak radi naknade štete protiv Dužnika pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u postupku P-9017/10, P-1921/11, P-633/12 postupke radi pobijanja pravnih radnji P-3040/12, P-734/12, P-4879/12 Trgovačkog suda u Zagrebu, u kojima je ovdje Dužnik dao odgovore na tužbu te je time u smislu odredbi članka 194 stav 1 Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13).Dokumentacija o tražbinama žalitelja zaprimljena je pri Financijskog agenciji pod Klasa: UP - I/110/07/13-01/4331 ur broj 04-06-13-4331-10.

U obrazloženju pobijanog rješenja se navodi:

"Dužnik EUROPAPRESS HOLDING društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima,
OIB 79517545745, Koranska 2, Zagreb 10000 podnio je dana 28.05.2013. godine Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Nagodbeno vijeće je utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom te je sukladno odredbi članka 50. Zakona riješeno kao u izreci..".

Obrazloženje sadržava kratko izlaganje zahtjeva stranke, utvrneno činjenično stanje, razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni pojedinih dokaza, razloge zbog kojih nije usvojen koji od zahtjeva stranaka, razloge donošenja zaključaka u tijeku postupka te propisi na temelju kojih je riješena upravna stvar. Kad žalba ne odgađa izvršenje rješenja, obrazloženje sadržava i pozivanje na zakon koji to propisuje. (članak 98 stav 5 ZUPa).

Uvidom u javnu objavu Financijske agencije na internet stranicama u predmetu UP/I-110/07/13-01/4331 utvrđeno je da je u tome predmetu donesen
- Zaključak Klasa: UP - I/110/07/13-01/4331 Ur. br: 04-06-13-4331-6 od 31 svibnja 2013 godine kojim se poziva se dužnik EUROPAPRESS HOLDING društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima, da do 15. srpnja 2013. godine, dostavi Nagodbenom vijeću, na adresu Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, nedostajuću dokumentaciju: Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika, Plan financijskog restrukturiranja, Plan operativnog restrukturiranja, Izvješće ovlaštenog revizora, Popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike, Opis pregovora s vjerovnicima, Obavijesti dostavljene vjerovnicima.

- Zaključak klasa: Klasa: UP - I/110/07/13-01/4331 Ur. br: 04-06-13-4331-14 od 12 srpnja 2013 godine kojim se usvaja se Zahtjev dužnika EUROPAPRESS HOLDING društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima, OIB:79517545745, Koranska 2, Zagreb 10000, za produženje roka za
dostavu nedostajuće dokumentacije određen Zaključkom ovog Vijeća Klasa: UP - I/110/07/13-
01/4331, ur.br: 04-06-13-4331-6 od 31. svibnja 2013. godine te određuje novi rok za dostavu dokumentacije koji ističe dana 23. srpnja 2013. godine

Pismena (odluke, pozivi, obavijesti i sl.) donesena u postupku predstečajne nagodbe koje je potrebno javno objaviti, objavljuju se na web-stranici Financijske agencije. U objavljenom pismenu treba točno navesti tvrtku, odnosno naziv dužnika, OIB i njegovo sjedište i poslovnu adresu. Smatrat će se da je priopćenje obavljeno protekom osmoga dana od dana objave pismena. Podaci koji se objavljuju u tijeku postupka predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije jesu: – tvrtka ili naziv, sjedište i poslovna adresa, odnosno ime i prezime, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB dužnika; – organizacijska jedinica Financijske agencije pred kojom se vodi postupak i poslovni broj predmeta, – ime i prezime, sjedište, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB povjerenika predstečajne nagodbe, – rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, – oglas kojim se pozivaju vjerovnici da prijave svoje tražbine, – sva rješenja i zaključci doneseni u postupku predstečajne nagodbe, – planovi financijskog restrukturiranja i sva dokumentacija dostavljena tijekom postupka, – svi izvještaji dostavljeni tijekom postupka, – formatizirani obrazac za glasovanje, – zapisnik o glasovanju vjerovnika, – oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom, – popis obveza dužnika sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe, – ponuda dužnika vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe s nacrtom predstečajne nagodbe, – novi odnosno izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja, s izmijenjenim nacrtom predstečajne nagodbe, – podatak da je predstečajna nagodba pred nadležnim trgovačkim sudom sklopljena, tekst predstečajne nagodbe i rješenje nadležnog trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi. (članak 28 stav 1 i 3 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi NN 108/12, 144/12, 81/2013 - dalje u tekstu ZFPPN).

Obzirom na internet stranicama Financijske agencije sukladno članku 28 stav 1 i 3 točka 7, 8 i 13 ZFPPN (planovi financijskoga restrukturiranja i sva dokumentacija dostavljena tijekom postupka, svi izvještaji dostavljeni tijekom postupka, ponuda dužnika vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe s nacrtom predstečajne nagodbe) to su u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno i pogrešno utvrđene, u postupku se nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari, te je pogrešno primijenjen pravni propis na temelju kojega se rješava stvar.

Dana 31 svibnja 2013 godine na interenet stranicama Financijske agencije (dalje u tekstu FINA), objavljeno je Rješenje o privremenoj mjeri klasa UP/I-110/07/13-01/4331 ur br 04-06-13-4331-8 od 31 svibnja 2013 godine kojim je nalaže FINA da zastane s postupcima ovrhe i osiguranja koji su pokrenuti nad dužnikom EUROPAPRESS HOLDING doo te određeno trajanja do donošenja odluke o prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.

Međutim odlukom I stupanjskog tijela Rješenje klasa UP/I-110/07/13-01/4331 ur br 04-06-13-4331-25 od 31 srpnja 2013 godine kojim se otvara postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom EUROPAPRESS HOLDING doo Zagreb nije ukinuto Rješenje o privremenoj mjeri klasa UP/I-110/07/13-01/4331 ur br 04-06-13-4331-8 od 31 svibnja 2013 godine već je isto ostalo na snazi, jer određeno trajanje privremene mjere do odluke o prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nema konstitutivni već deklaratorni karakter, to su u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno i pogrešno utvrđene, u postupku se nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari, te je pogrešno primijenjen pravni propis na temelju kojega se rješava stvar.da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari. Ovo stoga da se i zaključi predstečajna nagodba i dalje bi privremena mjera bila na snazi!

Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje. Smatra se da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za: prioritetne tražbine, plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.), nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima, troškove postupaka pred javnopravnim tijelima, troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe. Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj. Radnjama oštećenja ili dovođenja vjerovnika u neravno pravan položaj osobito se smatraju: preusmjeravanje novčanih i financijskih tijekova na drugu osobu, davanje zajma, isplaćivanje predujma dobiti ili dobiti, isplaćivanje dividende, obavljanje prijenosa prava na treće osobe, osobito na povezana društva. Poduzetnik je dužan od nastanka nelikvidnosti poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti. Od trenutka otvaranja postupka predstečajne nagodbe do pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe poduzetnik može obavljati i druga plaćanja i poduzimati druge radnje na temelju prethodno pribavljene suglasnosti povjerenika predstečajne nagodbe. Od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe poduzetnik može poduzimati i poslove koji su sadržani u sklopljenoj predstečajnoj nagodbi. (članak 17 ZFPPN).

Kako izreka Rješenja klasa UP/I-110/07/13-01/4331 ur br 04-06-13-4331-25 od 31 srpnja 2013 ne sadrži odredbu iz članka 17 ZFPPN to se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari, izreka je pobijanog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem, te je pogrešno primijenjen pravni propis na temelju kojega se rješava stvar.

U pobijanom Rješenju klasa UP/I-110/07/13-01/4331 ur br 04-06-13-4331-25 od 31 srpnja 2013 utvrđuje se da je za povjerenik predstečajne nagodbe imenovana je gđa Davorka Huljev. Međutim ne navodi se temeljem kojeg upravnog akta je ista imenovana.

Međutim gđa Davorka Huljev je privremena stečajna upraviteljica Detilerija doo Zlatar Bistria, Kolodovrska 4a temeljem Rješenja posl br St-339/09 od 16 studenog 2009 godine Trgovačkog suda u Zagrebu, u koji postupak nije donesena odluka kojom se privremena stečajna upravitelja razrješava dužnosti, niti je postupak pravomoćno okončan

Obrzirom na odredbu članka 35 stav 1 točka 1 ZFPPN, ukazuje se na sukob interesa, prilikom imenovanja povjerenika predstečajne nagodbe to se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari, izreka je pobijanog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem, te je pogrešno primijenjen pravni propis na temelju kojega se rješava stvar.

Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. (članak 29 stav 1 Ustava RH).

Postupak predstečajne nagodbe provodi se s ciljem da se: dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, te vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak. (članak 20 ZFPPN). U postupku predstečajne nagodbe dužnik je dužan jednako postupati prema svim vjerovnicima istog položaja i ne poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj. (članak 22 ZFPPN). Razlučni vjerovnici su vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj dužnikovoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.). Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje imaju pravo pokrenuti i voditi sudski ili javnobilježnički ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava i nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Vjerovnik čija prava proizlaze iz sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine prijenosom vlasništva stvari ili prijenosom prava u postupku predstečajne nagodbe ima pravni položaj razlučnog vjerovnika. (članak 56 ZFPPN). Tražbine nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do dana njezinog odobrenja pred nadležnim sudom imaju prednost u namirenju pred tražbinama vjerovnika iz predstečajne nagodbe. (članak 69 stav 3 ZFPNN). Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju za sve tražbine vjerovnika prema dužniku koje su nastale do otvaranja postupka, ako ZFPNN nije drukčije propisano. Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na pravo odvojenog namirenja izlučnih i razlučnih vjerovnika. (članak 71 ZFPNN). Pod utvrđenom tražbinom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se glavni dug i kamate koje su dospjele do dana donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, a ako je tražbina sadržana u ovršnoj ispravi pod utvrđenom tražbinom razumijeva se cjelokupni iznos naveden u toj ispravi. Od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pa do dana pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodbe, kamate ne teku. (članak 80 stav 1 i 3 ZFPNN). Ako se predstečajna nagodba potpuno ne izvrši, vjerovnici koji su namireni u predstečajnoj nagodbi nisu dužni vratiti ono što su primili. (članak 82 stav 1 ZFPNN).

Svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu, i bez obzira kad je nastala može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika. (članak 66 stav 1 Zakona o obveznim odnosima - NN 35/2005 i 41/2008 - dalje u tekstu ZOO). Pravna radnja dužnika pobija se tužbom ili prigovorom. (članak 69 ZOO).

Osoba koja je sukladno propisima o obveznim odnosima ovlaštena pobijati pravnu radnju svoga dužnika može, kad pobija tužbom, zahtijevati zabilježbu te tužbe u zemljišnoknjižne uloške u kojima je radi ostvarenja tužbenoga zahtjeva potreban zemljišnoknjižni upis. Zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji ima učinak da pravomoćna presuda donesena povodom tužbe djeluje i protiv svih kasnijih nositelja knjižnoga prava, pa će se ovrha moći neposredno provesti bez obzira tko je u međuvremenu postao nositelj knjižnoga prava. (članak 85 Zakon o zemljišnim knjigama NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13- dalje u tekstu ZZK) .

Stranka ima pravo sudjelovati u ispitnom postupku sve do donošenja odluke o upravnoj stvari, davati izjave i objašnjenja, iznositi činjenice i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari te pobijati točnost navoda koji se ne slažu s njezinim navodima. (članak 52 stav 1 ZUPa). Ako se u postupku rješavanja upravne stvari pojavi pravno pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu, a bez rješavanja kojeg nije moguće riješiti upravnu stvar, službena osoba može riješiti to pitanje ili postupak prekinuti rješenjem dok nadležni sud ili javnopravno tijelo to pitanje ne riješe. Postupak će se prekinuti kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje kaznenog djela, postojanje braka, utvrnivanje očinstva ili majčinstva te u drugom slučaju propisanom zakonom. (članak 55 stav 1 i 2 ZUPa). Ako je službena osoba riješila prethodno pitanje, rješavanje prethodnog pitanja ima pravni učinak samo u upravnoj stvari u kojoj je to pitanje riješeno. (članak 56 stav 1 ZUPa).

Pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u tijeku je postupak pod posl br P-734/12 i P-4879/12 koji su vjerovnici ovdje žalitelji podnijeli protiv Dužnika te njegovih drugih vjerovnika radi pobijanja pravnih radnji nastalih prije podnesenog prijedloga za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, te je ista činjica upisana u zk ul 8277 ko Trnje Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod Z-9252/12.

Kako u izreci pobijanog Rješenja klasa UP/I-110/07/13-01/4331 ur br 04-06-13-4331-25 od 31 srpnja 2013 godine ne sadrži odluku o rješavanju prethodnog pitanja za koju je nadležan iskuljčivo sud (članak 66 ZOO) a temelji se odredbama članka 56, 69 stav 3, 71, 80 stav 1 i 3 te 82 stav 1 koji su u suprotnosti s odredbom članka 29 stav 1 Ustava RH te načelima iz članka 20 i 22 ZFPNN te odredbi članka 52 i 55 ZUPa, to u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno i pogrešno utvrđene, u postupku se nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari, izreka pobijanog rješenja je nejasna te je pogrešno primijenjen pravni propis na temelju kojega se rješava stvar.
Priloženi dokument (samo za registrirane korisnike)
File Type: pdf 99-004331-025-047.pdf (64,3 KB, otvoreno 15 puta)
File Type: pdf 130731.Fina PN - Pregled predmeta.pdf (89,0 KB, otvoreno 8 puta)
__________________
"Ne boj'te se!!!"
MASTER is offline   Reply With Quote
Old 03.08.2013., 14:43   #2292
faruk
Café Broker
 
Član od: 11.07.2010.
Prebivalište: zagreb
Poruka: 132
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

Citat:
MASTER View Post
....mi, Destilerija d.o.o. Zlatar Bistrica i ......
Zg Tt-13/16536-1 od 22.07.2013
Pokretanje postupka brisanja subjekata po čl. 70 - po službenoj dužnosti
faruk is offline   Reply With Quote
Old 03.08.2013., 15:20   #2293
MASTER
Moderator
 
MASTER's Avatar
 
Član od: 23.11.2004.
Poruka: 5.995
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

ma ne brini
to je rješivo
__________________
"Ne boj'te se!!!"
MASTER is offline   Reply With Quote
Old 03.08.2013., 15:22   #2294
lolobrigita
Registrirani korisnik
 
Član od: 17.03.2009.
Poruka: 360
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

Dragi Master,vijest će biti cijena dionice na bar sto kuna.Ovo sad nikoga ne veseli osim Pavića ako odluči otići sa burze.
Inače,želim svako dobro sa smiljem kod Zadra.
lolobrigita is offline   Reply With Quote
Old 03.08.2013., 15:24   #2295
MASTER
Moderator
 
MASTER's Avatar
 
Član od: 23.11.2004.
Poruka: 5.995
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

hvala hvala na dobrim željama

on može samo još otić na "burzu"
__________________
"Ne boj'te se!!!"
MASTER is offline   Reply With Quote
Old 03.08.2013., 15:35   #2296
lolobrigita
Registrirani korisnik
 
Član od: 17.03.2009.
Poruka: 360
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

Citat:
MASTER View Post
hvala hvala na dobrim željama

on može samo još otić na "burzu"
Na burzu nakon što odleži.
Hoću reći,zadnja mu je ponuda za ostatak dionica bila nekih 16 milja.Sada bi mu bilo jeftinije ako zaželi.A na našu žalost.Ispalo bi da si mu napravio uslugu iako nisi htio.To bi bila ironija.
lolobrigita is offline   Reply With Quote
Old 03.08.2013., 15:49   #2297
MASTER
Moderator
 
MASTER's Avatar
 
Član od: 23.11.2004.
Poruka: 5.995
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

ma gle
zamisli samo zbog čega eph nemože plaćat dugove
jer nije naplatio 75 mil kn od slobodne za udio u adriatici
a zašto nije naplatio jer to nikada nije niti vrijedilo
od prve dokapitlizacije ništa jer je skupština ništava, a sutkinja prekinula postupak - ali ne i okončala

ista stvar sa drugom dokapitalizacijom

neki dan je stiglo rješenje vts rh da sud mora nastaviti sa postupkom

dakle udio tzv većinskog vlasnika i neće biti 95% u sldm

a taj isti večinski sa satelitima do sada je izvukao ne manje od 150 mil kn iz sldm
koje će morat vratit

prema tome sldm je vlasnik ovih gore

a vlasništvo ugodno raspršeno

samo treba biti strpiljiv

naravno to sve pod uvjetom da meni plate što su dužni, a nemaju od kuda
__________________
"Ne boj'te se!!!"
MASTER is offline   Reply With Quote
Old 09.08.2013., 11:15   #2298
MASTER
Moderator
 
MASTER's Avatar
 
Član od: 23.11.2004.
Poruka: 5.995
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

Citat:
MASTER View Post
Sukladno odredbama članka 282 Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s objavljenim dnevnim redom u Narodnim novinama br 91/2013 od 17 srpnja 2013 godine za sazivanje glavne skupštine za 23 kolovoza 2013 godine Slobodna Dalmacija d.d. Split, mi, Destilerija d.o.o. Zlatar Bistrica i Hrvoje Šimić kao dioničari dajemo sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

Uz točku 2
Ne prihvaća se izvješće Uprave o stanju društva Slobodna Dalmacija d.d. Split . Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uz točku 3
Ne prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva Slobodna Dalmacija d.d. Split , rezultatima ispitivanja financijskih izvješća Slobodna Dalmacija d.d. Split , izvješća o stanju Društva Slobodna Dalmacija d.d. Split , izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2012 godinu Slobodna Dalmacija d.d. Split , i prijedlogu rasporeda dobiti ostvarene u 2012 godine za Slobodna Dalmacija d.d. Split

Uz točku 4
Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru izradu novih izvješća o poslovanju Slobodna Dalmacija d.d. Split za 2012 godine

Uz točku 5
Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru izradu novih konsolidiranih izvješća o poslovanju Slobodna Dalmacija d.d. Split za 2012 godine

Uz točku 6
Do utvrđenja novih financijskih izvješća Slobodna Dalmacija dd Split za 2012 godinu, odgađa se donošenje odluke o raspodijeli dobiti .

Uz točku 7
Ne daje se razrješnica članovima uprave Slobodna Dalmacija d.d. Split za vođenje poslova za 2012 godinu te nalaže Nadzornom odboru društva da u smislu odrebi članka 273 Zakona o trgovačkim društvima postavi zahtjev za naknadom štete u iznosu od 34.055.258,00 kn od članova uprave Ante Tomaš, OIB: 68967218085 Split, Alojzija Stepinca 20, Zoran Krželj, OIB: 25422945653 Split, Vukovarska 127 , Miroslav Ivić, OIB: 35333129305 Split, Antuna Branka Šimića 31

Uz točku 8
Ne daje se razrješnica članovima Nazdornog odbora Slobodne Dalmacije d.d. Split za 2012 godine te se nalaže upravi da u smislu odredbi članka 273 Zakona o trgovačkim društvima postavi zahtjev za nakandom štete od Europapress Holding doo Zagreb za iznos 28.600.000,00 kn te od članova Nazornog odobora Ninoslav Pavić, OIB: 41354688888 Zagreb, Katančićeva 8 ; Peter Walter Imberg, OIB: 09872670163 Njemačka, Bottrop, Hegestr. 31 za iznos od 34.055.258,00 kn

OBRAZLOŽENJE

Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je Media Nexus doo Zagreb jedini osnivač: EPH Media doo Zagreb, te 4 Media doo Zagreb. Jedini osnivač Media Nexus doo Zagreb je Europapress Holding doo Zagreb. Članovi Nadzornog odobora Slobodna Dalmacija dd Split Ninoslav Pavić i Peter Walter Imberg su jedini članovi uprave Europapress Holding doo Zagreb.

Pred Trgovačkim sudom u Splitu nisu okončani postupci koji se ovde pod P-1888/05, P-770/07; P-14/09 i P-1492/09.

Prema javno dostupnim podacima Slobodna Dalmacija dd Split potražuje iznose od 21.000.000,00 kn te 7.600.000,00 kn a od Europapress Holding doo Zagreb potražuje iznos od 12.295.258 kn.

Prema javno dostupnim podacima na internet stranicama Financijske agencije te podacima o financijskom poslovanju za EPH Media doo Zagreb, te 4 Media doo Zagreb te Europapress Holding doo Zagreb ista su insolventna i moguće prezadužna te su podnijela prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe.

Obzirom su članovi uprave i Nadzornog odobora osobno odgovorni te Europapress Holding doo Zagreb kao nadređeno društvo EPH Media doo Zagreb, te 4 Media doo Zagreb u smislu odredbi članka 252.; 272 ; i 273. ; 273 a Zakona o trgovačkim društvima
evo i odgovora
Priloženi dokument (samo za registrirane korisnike)
File Type: pdf 130731.ocitovanje uprave.pdf (781,5 KB, otvoreno 36 puta)
__________________
"Ne boj'te se!!!"
MASTER is offline   Reply With Quote
Old 22.08.2013., 13:46   #2299
MASTER
Moderator
 
MASTER's Avatar
 
Član od: 23.11.2004.
Poruka: 5.995
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

http://www.index.hr/vijesti/clanak/p...a-/696034.aspx
EPH, Gloria Grupa, 4 Media EPH, EPH Media, Media nexus i EPH Magazini koji pripadaju medijskom mogulu Ninoslavu Paviću dužni su financijskim institucijama, državi, dobavljačima te srodnim tvrtkama najmanje 508 milijuna kuna! Naime, tako pokazuju financijski podaci koji su se našli među dokumentima za predstečajnu nagodbu iz kojih je razvidno da se od glavnih vjerovnika traži otpis duga u visini od 40 posto!

Ostatak duga misli se namiriti prodajom nekretnina u vrijednosti od 118,6 milijuna kuna, smanjenjem zaduženosti kroz "mezanin" (tzv. hibridno financiranje putem duga i vlasničkog kapitala gdje se dug možebitno pretvara u vlasničke udjele) u iznosu od 212 milijuna kuna te reprogramom 91,3 milijuna kuna duga uz otplatu kroz 8 godina uz poček od 18 mjeseci.

Agrokorova pozajmica od 17 milijuna kuna s kamatom od 639 tisuća kuna

Podsjetimo kako je Fina u ekspresnom roku početkom lipnja deblokirala račune Pavićevih tvrtki, a na temelju potpisane izjave da su spremni ići u predstečajnu nagodbu. Predstečajni postupak krenuo je od 28. svibnja ove godine.
Prema podacima koje je objavio EPH najveći dio dugovanja odnosi se na kredite prema bankama i to u iznosu od 429 milijuna kuna. Glavnica kredita prema Hypo banci iznosi 156 milijuna kuna, HAAB-u 101 milijuna kuna, ZABA 115 milijuna kuna, RBA 12,5 milijuna kuna, RBA i HBOR-u 13 milijuna kuna te HBOR-u 8,7 milijuna kuna. Kredit je dao i Agrokor u visini od 17 milijuna kuna, a tvrtka Ivice Todorića nalazi se na listi s ostalim bankama. Kamate na taj kredit iznose 639 tisuća kuna.

Pavić kao privatna osoba dužan EPH 12 milijuna kuna

Obveze za poreze i doprinose odnosno prema Ministarstvu financija iznose 7,6 milijuna kuna, a ukupni dug prema državnim tvrtkama i institucijama iznosi 21.8 milijuna kuna. Obveze prema zaposlenima iznose 4,5 milijuna kuna, stoji u financijskom izvještaju za EPH tvrtke Ninoslava Pavića.

S druge pak strane EPH od države potražuje 4,5 milijuna kuna, a zanimljivo je kako su ukupna potraživanja 184 milijuna kuna od čega se 114 milijuna kuna odnosi na potraživanja prema povezanim tvrtkama!? Isto tako iz izvješća je vidljivo da je privatna osoba Ninoslav Pavić dužan EPH 12,2 milijuna kuna!
Pripajanje svih tvrtki u EPH

Pavić je predao FINI i program financijskog restrukturiranja u kojem predlaže dokapitalizaciju od 60 milijuna kuna, pripajanje svih tvrtki koje su u vlasništvu EPH (Slobodna Dalmacija i ostali) te ukidanje svih jamstava za kredite tvrtke što su dale povezane tvrtke.
Od banaka se traži otpis redovnih i zateznih kamata te otpis 40 posto duga na ime poreza i doprinosa i to na način da se preostalih 60 posto duga prolongira na 4 godine bez kamata nakon počeka od godinu dana. Isti model žele dogovoriti i sa svim ostalim dobavljačima. Otpis 40 posto duga Pavić traži i od suvlasnika Ost Holding GMBH Austrija s obzirom da ima obvezu za neisplaćenu dobit. Tu je i reprogram obveza prema autorskim ugovorima i RPO ugovorima.
Smanjivat će se broj zaposlenih

Dug prema financijskim institucijama i prema kreditorima mislim se podmiriti kroz refinanciranje druga kroz dugoročni kredit.

Plan i program restrukturiranja tvrtke podrazumijeva i smanjenje broja zaposlenih i angažiranih suradnika, no nema detalja o kojem se broju radi.
__________________
"Ne boj'te se!!!"
MASTER is offline   Reply With Quote
Old 22.08.2013., 13:48   #2300
MASTER
Moderator
 
MASTER's Avatar
 
Član od: 23.11.2004.
Poruka: 5.995
Default Odgovor na: Slobodna Dalmacija - SLDM-R-A

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA

Protustranke:
EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. Zagreb, Koranska 2 , oib: 79517545745
Com.Com. d.o.o. Zagreb, Koranska 2 oib : 17427769242
Com.Com.Contrast d.o.o. Zagreb, Koranska 2 oib: 69010119877
Com.Com.Creativ d.o.o. Zagreb, Koranska oib: 241591959187
Ninoslav Pavić, OIB: 41354688888 Zagreb, Katančićeva 8
Peter Walter Imberg, putovnica: D-5042315411, Republika Njemačka, , Braunschweig, Am Timmerlaher Busch 3
Ost Holding GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 177252 s, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Beču, OIB: 77123685524 Beč, Opernring 5
DALTA d.d. ZAGREB Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 , oib 12022025858
VILINSKE POLJANE d.o.o. Dvorac Stubički Golubovec, Golubovečka 42 oib 99874651208
AGROKOR d.d. Zagreb Trg Dražena Petrovića 3 oib 05937759187

predmet: PRIJEDLOG ZA PROVOĐENJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA ZLOUPOTREBE PRAVA
- članak 158a OPZa

Dana 31 srpnja 2013 godine na internet stranicama Financijske agencije (dalje u tekstu FINA), objavljeno je Rješenje klasa UP/I-110/07/13-01/4331 ur br 04-06-13-4331-25 od 31 srpnja 2013 godine kojim se otvara postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom EUROPAPRESS HOLDING društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima, OIB 79517545745, Koranska 2. Dana 21 kolovoza 2013 godine (dakle tri tjedna nakon isteka roka) na internet stranicama FINA objavljena je cjelokupna dokumentacija koju je Dužnik EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. Zagreb, Koranska 2 , oib: 79517545745 dostavio FINI povodom svog prijedloga za otvaranjem postupka predstečajne nagodbe.
Postupak utvrđivanja zlouporabe prava iz porezno-dužničkog odnosa je dio poreznog postupka koji porezno tijelo po službenoj dužnosti pokreće i provodi nad osobama koje u skladu s člankom 26.d Općeg poreznog zakona odgovaraju kao porezni jamci radi provjere i utvrđivanja činjenica koje ukazuju na postupanje koje ima obilježje zlouporabe prava, a koje za posljedicu ima nemogućnost podmirenja obveza iz porezno-dužničkog odnosa. (članak 158a Općeg poreznog zakona NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 - dalje u tekstu OPZ).
Postupak se pokreće po službenoj dužnosti kad je to propisano zakonom ili je nužno radi zaštite javnog interesa. Kod ocjene o postojanju razloga za pokretanje postupka po službenoj dužnosti javnopravno tijelo uzet će u obzir predstavke, odnosno druge obavijesti koje upućuju na potrebu zaštite javnoga interesa. Kad službena osoba utvrdi da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, obavijestit će o tome podnositelja što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno obavijesti. Podnositelj ima pravo izjaviti prigovor javnopravnom tijelu od kojeg je primio obavijest kojom se ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka, u roku od osam dana od dana primanja obavijesti, kao i u slučaju da u propisanom roku nije dobio odgovor. (članak 42 Zakona o općem upravnom postupku - NN 49/2009 - dalje u tekstu ZUP).

Iz objavljene dokumentacije razvidno je da je g Ninoslav Pavić dužan cca 12 mil kn tvrtki Europapress Holding doo Zagreb, a COM .COM doo Zagreb je dužan cca 1 mil kn Europapress Holding doo Zagreb.

G Ninoslav Pavić je jedini osnivač i vlasnik COM.COM doo Zagreb.
COM.COM doo Zagreb je imatelj udjela u Europapress Holding doo Zagreb.
Europapress Holding doo Zagreb je imatelj dionica Slobodna Dalmacija dd Split.
Slobodna Dalmacija dd Split prodala je udjele u Slobodnoj Dalmacija Trgovina doo Split kupcu Tisak dd Zagreb čiji imatelj dionica je Agrokor d.d. Zagreb po cijeni koja je ugovorena 1999 godine cca 59 mil kn.
Agorkor d.d Zagreb je kupio 2008 godine od Com Com doo Zagreb tvrtku M Start komunikacije doo Zagreb sa tadašnjim temeljenim kapitalom te imovinom od cca 20000,00 kn i prihodom od cca 1000 kn godišnje, za cca 43 mil kn.
COM .COM doo Zagreb je kupio 2008 godine od Vilinskih poljana doo Donja Stubica 100 % udjela u TD Dalata dd Zagreb za cca 33 mil kn (koje je brisano iz registra, bez ikakve imovine te žiro računa).
U 2008 godini COM COM doo Zagreb fakturira nepostojeće usluge SLOBODNOJ DALMACIJI dd SPLIT u iznosu cca 2,5 mil kn, a Slobodna Dalmacija dd Split u svojim poslovnim knjigama umanjuje za isti osnovicu poreza na dobit te priznaje pretporez na dodanu vrijednost od cca 550.000,00 kn.
COM COM doo Zagreb je u travnju 2011 godine prodao u udjela TD Dalta dd Zagreb g Ninoslavu Paviću za cca 33 mil kn.
G Ninoslav Pavić je u rujnu 2011 godine prodao udjele TD Dalta dd Zagreb g Davoru Vlajčeviću za cca 33 mil kn te iste u potpunosti naplatio.
Članovi društva Vilinske poljane doo Donja Stubica su Ninoslav Pavić i Davor Vlajčević.
SLOBODNA DALMACIJA dd SPLIT od 1998 godine potražuje još od 1998 godinia bez kamata cca 98 mil kn od tvrtki GLOBUS HOLDING dd ZAGREB, GLOBUS doo ZAGREB, GLOBUS GRUPA dd ZAGREB i povezanim sa istima.
Članovi uprave i Nadzornog odbora DALTA dd ZAGREB te GLOBUS (ima) su manje više istovjetni (Vlajčević, Crlenjak i ostali)
TD Europapress Holding doo Zagreb u svojim izvješćima istovjetni iznos poslovnog udjela koji ima u ADRIATICA NET doo ZAGREB iskazuje po 3600,00 kn, dok je isti prodao SLOBODNA DALMACIJA Dd SPLIT po 73.000.000 kn u rujnu 2008 godine. Time iznosom je dokapitalizirana SLOBODNA DALMACIJA dd SPLIT u prosincu 2008 godine za istovjetni iznos. Sudski postupci radi utvrđenja ništavosti i /ili pobojnosti odluke o izdavanju dionica iz prosinca 2008 godine nisu dovršeni (P-14/09; P-1492/09 TS SPLIT).
Slobodna Dalmacija dd Split je izdala dionice TD Europapress Holding doo Zagreb u iznosu cca 83,40 mil kn u listopadu 2005 godine. Za uplatu tih dionica Europapress Holding doo Zagreb koristi kredit od HYPO ALPE ADRIA BANK KLAGENFURT koji nije prema podacima iz predstačajne nagodbe vraćen. Sudski postupak radi utvrđenja ništavosti odluke o izdavanju dionica SLOBODNA DALMACIJA dd SPLIT iz 2005 g nije dovršen (P-1888/05 TS SPLIT).
Od dijela sredstava koje SLOBODNA DALMACIJA dd SPLIT prikupila tom dokapitalizacijom isplaćeno 2005 i 2006 je cca 1,4 mil EUR za udio od 100% temeljenog uloga od 20.000,00 u tvrtki LOGISTIKA doo DUGO POLJE g Andri Kuncu, a tvrtka LOGISTIKA doo DUGO POLJE je prezadužena te ima cca 1 mil kn gubitaka preko temeljnog kapitala.

Obzriom predloženim planom Opreativnog i financijskog restrukturiranja dužnika Europapress Holding doo Zagreb nije predloženo da g Pavić Ninoslav vrati dug od 12 mil te COM COm doo ZAGREB 1 mil, a predviđeno je da se Ost Holding GmbH, Austrija, (članu društva isplati cca 10 mil kn).
Stoga predlažemo da se nad gore navedenim protustrankama provede postupak utvrđivanja proboja pravne osobnosti za dugovanja za poreze i druga javna davanja obvzirom je predloženo i otpis dijela poreza i drugih javnih davanja Operativnim i financijskim restrukturiranjem dužnika Europapress Holding doo Zagreb.

Ovako vođenje je tipčni primjer "tunelarenja" gdje jedna tvrtka se zadužuje i ne plaća svoje obveze, gotovinu od kredita prenosi na druge subjekte, a imovinu drugih subjekata kroz sustav povezanih poduzeće isplaćuju vlasnicima zadužene tvrtke.
Priloženo
File Type: jpg Scan.jpg (96,9 KB, otvoreno 13 puta)
__________________
"Ne boj'te se!!!"
MASTER is offline   Reply With Quote
Odgovor

Opcije na temi

Pravila
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Idi na forum:


Prikaz vremena: GMT +2. U trenutku učitavanja stranice, bilo je 00:04 sati.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.