PDA

View Full Version : Naplata potraživanja


matebulic
29.08.2006., 12:37
Pitanje:
Da li se ovrhom na ime dospjelih potraživanja nad tvrtkom kćeri može naplatiti iz vlasništva krovne tvrtke?

Slow
29.08.2006., 14:22
ne

matebulic
29.08.2006., 15:01
zašto?

ChoChikun
29.08.2006., 15:30
Zato što ne možeš naplaćivati potraživanje od onoga tko ti nije dužan.

Slow
29.08.2006., 15:43
Pogledaj u Zakonu o trgovackim drustvima poglavlje o obvezama trgovackih drustava. Ako hoces prakticno kako to izgleda (iako vidim da postoji dobra sansa da saznas sam na vlastitoj kozi), pogledaj temu Lavcevic u Investiranju.

Bio sam na jednom seminaru gdje je Jaksa Babric tvrdio da je moguce traziti naknadu stete zbog odgovornosti osobe koja zloputrebljava mogucnost osnivanja novih trgovackih drustava, ali mislim da to bas nije zazivilo u sudskoj praksi. A cak i da je, to ti nije ovrsni postupak.

MASTER
29.08.2006., 15:50
Pitanje:
Da li se ovrhom na ime dospjelih potraživanja nad tvrtkom kćeri može naplatiti iz vlasništva krovne tvrtke?
ako ne uspiješ naplatiti se od svoga dužnika sa njegovog računa, uvijek ti ostaje mogućnost da se zatražiš izdavanje prokazne izjave o imovini, pa ćeš utvrditi koju imovinu ima tvoj dužnik iz koje bi mogao naplatiti dug.

možda mu je osnivač dužan novce, pa možeš tražiti naplatu tražbine dužnikovog dužnika. ako ti je dug relativno velik u odnosu na poslovanje dužnika, a nemaš pravomoćno rješenje o ovrsi probaj do naplate ishoditi prethodnu mjeru

evo ti jednog primjera

TRGOVAČKOM SUDU U SPLITU

Rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave naslovnog suda posl broj Ovrv XXX od XXX. MMMMMM 2003. godine naloženo je protivniku osiguranja da plate Predlagatelju osiguranja iznos **4.431.058,09 kn uvećano sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17.studenog 2003 godine po stopi 15% godišnje pa do plateža i da mu nadoknade troškove u iznosu *5.000,00 kn. Protiv navedenog Rješenja o ovrsi naslovnog suda pod posl Ovrv 3754/03 od 18. prosinca 2003. godine Protivnik osiguranja je podnio prigovor.

dokaz: Spis Ovrv XXXXX Trgovačkog suda u Splitu- prijepis u privitku

Prema članku 284 Ovršnog zakona određuje se prethodna mjera ako predlagatelj učini vjerojatnim opasnost da bi se bez osiguranja onemogućilo ili znatno otežalo ostvarenje tražbine.

U Skraćenom prospekt Protivnika osiguranja dostupan na Zagrebačkoj burzi (dalje u tekstu Prospekt) na strani 13 do 14 pod poglavljem 6.3. Sudski ili drugi sporovi stoji da se protiv Protivnika osiguranja vode ukupno sporovi koji bez kamata i troškova postupka iznose cca 200.000.000,00 kn. Prema navodima iz istoga navodi se da je u bilanci rezervirano samo 4.000.000,00 kn a da 196.000.000,00 kn se ne nalazi u bilanci društva. U slučaju uspješnosti tužitelja u navedenim sporovima nastao bi obveza koja bi teretila Protivnika osiguranja u iznosu cca 196 mil kn a što je cca 2,5 puta veći nego iznos kapitala i rezervi tj ukupne obveze društva bile bi veće od imovine a time bi se ad hoc stekli uvjeti za proglašenjem stečaja nad Protivnikom osiguranja. U Kvartalnom izvještaj o poslovanju Protivnika osiguranja dostupan na Zagrebačkoj burzi (dalje u tekstu TFI-POD) Tablica C račun dobiti i gubitka navodi se da pod 055 Tekuća godina kumulativno da gubitak razdoblja iznosi cca 9,8 mil kn. U TFI-POD Tablica F Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva navodi se pod Neizvjesnost : Dio potraživanja iz tekuće i prethodne godine, neće se iskustveno cca 10% od ukupnih potraživanja. Tablica F red br Dobitak ili gubitak: Rezlutat 1-9/2003 ispod je planiranog i očekivanog za razdoblje:»Uzrok gubitka je smanjeni prihod od prodaje dnevne novine, na koji nismo smanjili troškove poslovanja»). Prema Tablici F Pojašnjenja uprave-likvidnost navodi se da je Protivnik osiguranja veći dio godine bio blokiran, a prema stanju blokade žiro računa postoje i uvjeti za otvaranje stečaja nad Protivnikom osiguranja

Predlagatelj osiguranja ustraje na dosada predloženom postupku kojim će učiniti vjerojatnim opasnost za svoju tražbinu ukoliko se ista ne presumira temeljem odredbi članka 285 stav 1 Ovršnog zakona i to da se Protivnika osiguranja temeljem članka 186 b Zakona o parničnom postupku obaveže da na davanje izjave odnosno pregleda:
- očevidnik o redoslijedu plaćanja za Protivnika osiguranja za razdoblje od 05 prosinca 2003 račun 2330003-xxxxxxxxxxx
- podatke o solventnosti na obrascima BON2 i/ili SOL2 odnosno sličnima za Protivnika osiguranja
- gdje se nalaze pojedine stvari koje čine njegovu imovinu
- gdje se nalaze i kome pripadaju tuđe stvari na kojima ima određena imovinska prava
- prema kome ima kakvu imovinsku ili koju drugu tražbinu te kad je tražbina dospjela i da li se putem suda pokušava ostvariti tražbina odnosno da li je koji od dužnika osporio i/ili ne može ispuniti tražbinu
- koja druga prava čine njegovu imovinu
- ima li na računima i kod koga novčana sredstva
- ima li kakvu drugu imovinu
- koliko iznose i prema kome ima obveze, da li iste dospjele ili da li postoji mogućnost dospjelosti te iz kojih razloga
- kojim posebnim djelom imovine i za koju obvezu je osigurano ispunjenje obveze trećim osobama
- koliko iznose jamstva za obveze trećih osobama i prema kome i za koga je jamstvena obveza osigurana kojim posebnim djelom imovine trećim osobama
- koliko ukupno iznose tužbeni zahtjevi u sudskim, upravnim, arbitražnim i inim postupcima koji mogu tereti imovinu Protivnika osiguranja te kada su započeti ti postupci i da li postoji kakav nepravomoćni pravorijek u istima
- koliko, kada i od koga počev od 17 studenog 2003 godine su na računu Protivnika osiguranja bili evidentirani neizvršeni platni nalozi u smislu odredbe članka 29 Zakona o platnom prometu
- tko su vjerovnici Protivnika osiguranja koji su u posjedu kakvih i kolikih vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja koji o dospjelosti istih mogu ispostavljati naloge za plaćanje u smislu odredbe točke 1 stavka 2 članka 20 Zakona o platnom prometu
- tko su povezane osobe sa Protivnikom osiguranja kako ih pojmovno opisuje članak 12 Zakona o bankama
- koliko iznose prihodi, rashodi u razdoblju od 01 siječnja 2003 godine do 01 studenog 2005 godine te koja je struktura istih
- koliko iznosi dobit/gubitak prije oporezivanje za razdoblje od 01 siječnja 2003 godine do 01 studenog 2005 godine
- koliko iznose prihodi, rashodi u razdoblju od 01 siječnja 2003 godine do 01 studenog 2005 godine iz poslovnih odnosa s povezanim osobama sa Protivnikom osiguranja kako ih pojmovno opisuje članak 12 Zakona o bankama
- koliko, kada i sa kim iznose obračunska plaćanja u razdoblju od 17 studenog 2003 godine kako ih pojmovno opisuje članak 26 Zakona o platnom prometu u zemlji

Po primitku gore navedenih podataka Predlagatelj osiguranja vjeruje da će se na prvi pogled moći utvrditi postojanje opasnosti za tražbinu, međutim isti se ne protivi određivanju financijsko knjigovodstvenog vještačenja kojim će se utvrditi stanje Protivnika osiguranja te da postoji opasnost za tražbinu Predlagatelja osiguranja ali tek nakon primitka predloženih isprava.

Predlagatelj osiguranja predlaže da štovani naslov donese sljedeće


RJEŠENJE O OSIGURANJU

I. Radi osiguranja novčane tražbine Predlagatelja osiguranja u iznosu od **4.431.058,09 kn uvećano sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17.studenog 2003 godine po stopi 15% godišnje i troškova tog postupka, utvrđene u Rješenju u ovrsi temeljem vjerodostojne isprave Trgovačkog suda u Splitu xxxxxx od xxx. xxxxxxxxxxx 2003 godine protiv kojeg je izjavljen prigovor određuje se prethodna mjera tako što se zabranjuje Splitskoj banci d.d. Split Rugjera Boškovića 16 da po nalogu Protivnika osiguranja ili trećih osoba isplati s računa Protivnika osiguranja broj 2330003-xxxxxxxxxxx novčani iznos u svoti *4.431.058,09 kn uvećano zajedno sa zakonskom zateznom kamatom u iznosu od 15,00% godišnje tekućom od 17.studenog 2003 godine pa do plateža te troškovima postupka u iznosu od *5000,00 kn

II. Provedbom prethodne mjere predlagatelj osiguranja stječe založno pravo na predmetu osiguranja.

III. Iznos novčanih sredstava Protivnika osiguranja kod Splitska banke dd Split Rugjera Boškovića 16 za koji je određena zabrana isplate, ne smije se prenijeti s tog računa dok traje zabrana, osim namirenja osigurane tražbine.

IV. Prethodna mjera traje najduže do proteka petnaest dana nakon nastupanja uvjeta za ovrhu.

V. Nalaže se Protivniku osiguranja nadoknaditi Predlagatelju osiguranja trošak pristojbe u iznosu od *5000,00