PDA

View Full Version : Valutna klauzula!


slavkok
13.02.2006., 13:23
Treba mi jedno pojašnjenje sljedećega:

Korisnik kredita obvezuje se iznos kredita izražen u EUR s pripadajućom kamatom vratiti Banci u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB važećem na dan povrata kredita s tim da tečaj za povrat kredita tijekom prve tj. tekuće kalendarske godine ne može biti niži od tečaja po kojem je korišten kredit niti niži od važećeg srednjeg tečaja HNB prvog radnog dana nove kalendarske godine za sve otplate kredita i kamata koje prelaze kalendarsku godinu u kojoj je korišten kredit.

Da li to znači da ako je u prvoj godini tečaj bio 7,60, a u drugoj godini na početku godine 7,37, ja plaćam kamate po tom drugom tečaju u drugoj godini ili po tečaju koji je bio u prvoj godini, odnosno u vrijeme korištenja kredita?

Hvala!