PDA

View Full Version : Tajno društvo?


ID
19.12.2005., 13:40
Zanima me kako bih mogao osnovati d.o.o., a da jedan suvlasnik bude tajan (odnosno da ne bude nigdje registriran).
Da li se normalno osniva d.o.o., pa se onda radi ugovor o ortakluku koji se nigdje ne prijavljuje (osim kod javnog bilježnika)? Ili postoji neka drukčija procedura i način? Zanimaju me vaša mišljenja i eventualno iskustva.
Unaprijed zahvalan!

MASTER
20.12.2005., 16:50
postoji tajno društvo prema ZTD
TAJNO DRUŠTVO
Pojam tajnoga društva
Članak 148.
(1) Tajno društvo nastaje ugovorom kojim jedna osoba (tajni član) ulaže neku imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe (poduzetnika), te na temelju toga uloga stječe pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika.
(2) Ulog tajnoga člana ulazi u imovinu poduzetnika. Ulog tajnoga člana može se sastojati u novcu, stvarima i pravima čija se vrijednost može izraziti u novcu.
(3) Tajno društvo nije pravna osoba i nema tvrtku. U tvrtku poduzetnika ne mogu se unijeti ime ni tvrtka tajnoga člana.
(4) Poduzetnik nastupa u pravnom prometu i isključivi je nositelj svih prava i obveza.
Odnosi između poduzetnika i tajnoga člana
Članak 149.
(1) Odnosi između poduzetnika i tajnoga člana uređuju se ugovorom.
(2) Na odnose između poduzetnika i tajnoga člana društva primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi o ortakluku samo ako ti odnosi nisu uređeni ugovorom i dredbama ove glave.
Pravo nadzora tajnoga člana
Članak 150.
(1) Tajni član ima pravo zahtijevati da mu se preda prijepis godišnjih financijskih izvješća radi provjere njihove ispravnosti, da mu se u tu svrhu dozvoli uvid u poslovne knjige i dadu potrebna razjašnjenja.
(2) Kada za to postoji opravdani razlog, sud će na zahtjev tajnoga člana u svako doba naložiti poduzetniku da tajnome članu priopći financijska izvješća društva u pisanom obliku, te da mu dade druga razjašnjenja i omogući uvid u poslovne knjige društva i u druge isprave.
(3) Tajni član nema posebnih prava koja članu društva pripadaju na temelju članka 84. ovoga Zakona.
(4) Prava tajnoga člana iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne mogu se ugovorom isključiti ni ograničiti.
Dobit i gubitak
Članak 151.
(1) Udio poduzetnikovog poduzeća u dobiti i u gubitku iskazanom poslovanjem tajnoga društva određuje se ugovorom.
(2) Ako udio tajnoga člana u dobiti i u gubitku nije određen ugovorom, smatrat će se da je ugovoren udio koji je primjeren konkretnim okolnostima.
(3) Ugovorom o tajnome društvu može se isključiti obveza tajnoga člana da snosi gubitak iskazan poslovanjem poduzetnikovog poduzeća. Ugovorom se može isključiti pravo tajnoga člana na udio u dobiti.
(4) Ako nije što drugo ugovoreno, tajni član istim udjelom sudjeluje i u gubitku i u dobiti ostvarenoj poslovanjem poduzetnikovog poduzeća.
Račun dobiti i gubitka
Članak 152.
(1) Na kraju poslovne godine utvrđuje se dobit ili gubitak poduzetnikovog poduzeća, te se tajnome članu isplaćuje njegov udio u dobiti.
(2) Tajni član sudjeluje u gubitku poduzetnikovog poduzeća samo do iznosa uplaćenoga uloga, odnosno do visine uloga koji se obvezao uplatiti na temelju ugovora o tajnome društvu. Za iznos gubitka iskazanoga poslovanjem poduzetnikovog poduzeća smanjuje se ulog tajnoga člana.
(3) U slučaju gubitka iskazanoga u poslovanju poduzetnikovog poduzeća, tajni član nije dužan vratiti dobit koja mu je ranije bila isplaćena, ali će se njegov udio u dobiti pripisati njegovome ulogu ako je taj zbog gubitka bio smanjen, i to sve dok se ne dosegne iznos koji se tajni član obvezao uplatiti kao ulog u tajno društvo.
(4) Ako nije drugačije ugovoreno, iznosi obračunate dobiti koje tajni član nije naplatio ne povećavaju njegov ulog preko iznosa koji se obvezao uplatiti na temelju ugovora o tajnome društvu.
Smrt tajnoga člana
Članak 153.
Smrt tajnoga člana ne dovodi do prestanka društva.
Slučajevi prestanka društva
Članak 154.
(1) Razlozi za prestanak društva jesu:
1. protek vremena na koji je sklopljen ugovor o tajnome društvu,
2. ostvarivanje cilja zbog kojega je sklopljen ugovor o tajnome društvu ili ako ostvarivanje toga cilja postane nemoguće, bez obzira na to je li ugovor sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme,
3. smrt ili prestanak poduzetnika koji je pravna osoba,
4. ako poduzetnik prestane obavljati gospodarsku djelatnost,
5. otvaranje stečajnog postupka nad poduzetnikom ili nad tajnim članom.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka do prestanka tajnoga društva dolazi po sili zakona, izuzev ako je što drugo predviđeno ugovorom.
Otkaz ugovora
Članak 155.
(1) Na otkaz ugovora o tajnome društvu primjenjuju se odredbe članka 98., 100. i 101. ovoga Zakona.
(2) Svaki član društva može bez otkaznoga roka otkazati ugovor o tajnome društvu i kada je on sklopljen na određeno vrijeme, ako za to postoji važan razlog. Ništava je odredba ugovora kojom se isključuje ovo pravo članova društva.
Obračun i dovršetak započetih poslova
Članak 156.
(1) U slučaju prestanka društva poduzetnik i tajni član sastavit će obračun, te će poduzetnik tajnome članu isplatiti njegov ulog zajedno s pripadajućom a još neisplaćenom dobiti.
(2) Ako ulog tajnoga člana nije bio uplaćen u cjelini, ili ako je bio smanjen zbog gubitka tajnome članu isplatit će se dobit u dijelu u kojemu prelazi iznos uloga na koji se tajni član obvezao ugovorom o tajnome društvu.
(3) Ulog i udio u dobiti tajnome članu isplaćuju se u novcu, izuzev ako ugovorom o tajnome društvu nije što drugo određeno.
(4) Poslovi koji nisu bili dovršeni u času prestanka društva, dovršit će se u skladu s ugovorom o tajnome društvu i odredbama ove glave.
Prava tajnoga člana u slučaju stečaja poduzetnika
Članak 157.
(1) U slučaju stečaja poduzetnika, tajni član društva ima glede prava na povrat svoga uloga položaj stečajnog vjerovnika, ali samo u odnosu na onaj dio uloga koji prelazi iznos njegovoga udjela u gubitku.
(2) Tajni član dužan je u stečajnu masu uplatiti ulog na koji se obvezao ugovorom, ali samo u dijelu u kojemu ga već nije uplatio i u dijelu u kojemu sudjeluje u snošenju gubitka iskazanoga poslovanjem poduzetnikovog poduzeća.


Ako netko baš jako treba šprancu ugovora nek je traži na private!

Alen
20.12.2005., 17:08
Ako netko baš jako treba šprancu ugovora nek je traži na private!
Ajde, stavi šprancu na forum. Ima još zainteresiranih.

MASTER
20.12.2005., 18:51
Temeljem članka 148. stranke st.1. Zakona o trgovačkim društvima,

Xy iz______, vlasnik ABC d.o.o. ZGB mbs

i

XX iz ________,

dana ______________u _______________, zaključuju slijedeći

UGOVOR

o osnivanju tajnog društva

Članak 1.

xy (dalje u tekstu - osnivač) vlasnik je d.o.o. ABC iz ZGB, koje obavlja djelatnosti;

*
**
*
u poslovima iz stavka 1. ovog članka počev od dana zaključenja ovog ugovora zajedno s osnivačem sudjelovat će xx
(dalje u tekstu -tajni član), te će njihovo zajedničko sudjelovanje tvoriti tajno društvo, sa svim pravima i obvezama koje iz zakona kao i iz odredbi ovog ugovora proizlaze.


Članak 2.

Tajno društvo u smislu članka 1. stavak 2. ovog ugovora nastaje temeljem uloga koji tajni član ulaže u imovinu osnivača.

Ulog se utvrđuje u novčanim sredstvima u visini od ___________kuna, a o uplati je osnivač dužan tajnom članu izdati urednu potvrdu.

Ulog je plativ u roku od 8 dana od dana potpisa ovog ugovora. U slučaju prekoračenja navedenog roka osnivač pridržava pravo obračuna i naplate zateznih kamata tajnom članu. Ako ulog tajnog člana ne bude uplaćen u roku od 30 dana, osnivaču pripada pravo odustajanja od ovog ugovora. Odustajanje se tajnom članu mora priopćiti pismenim putem.

Danom uplate uloga tajni član stječe pravo sudjelovanja u dobiti i gubitku osnivača.

Članak 3.

Osnivač u pravnom prometu nastupa u svoje ime i isključivi je nositelj prava i obveza iz poslovanja tajnog društva.

Članak 4.

Vođenje poslova tajnog društva u isključivoj je nadležnosti osnivača. Osnivač samostalno obavlja poslove vođenja tajnog društva, osim u slučaju donošenja odluke o;
-zaduživanju i opterećivanju imovine osnivačevog društva,
-promjeni djelatnosti osnivačevog društva,
-statusnoj promjeni osnivačevog društva,
-povećanju kapitala osnivačevog društva,
-prodaji ili davanju u zakup osnivačevog društva,
-prestanku poslovanja osnivačevog društva,
-odobrenju dugoročnih kredita iz sredstava osnivačevog društva, -davanje suglasnosti za koje je po izjavi o osnivanju društva, upravi potrebna suglasnost da bi njihova odluka bila pravovaljana

Radnje u svrhu donošenja navedenih odluka osnivač može poduzeti samo uz suglasnost tajnog člana. Ako se tajni član o pojedinom pitanju ne izjasni u roku od 5 dana od dana poziva na davanje suglasnosti, smatra se da je suglasnost dana.

Ako osnivač neku od radnji iz stavka 2. ovog članka poduzme bez suglasnosti tajnog člana, ovom pripada pravo na raskid ugovora i povrat uloga, te na naknadu štete kao i na naknadu izmakle dobiti za daljnje razdoblje od 2 godine računajući od dana. raskida ugovora.

Članak 5.

Usvajanjem godišnjeg financijskog izvješća osnivačeva društva i raspodjelom dobiti na njegove članove, utvrđuje se dobit ili gubitak tajnog društva.

Od utvrđene dobiti tajnog društva tajnom članu pripada _______% i taj mu se dio po odbijenom i uplaćenom porezu na dobit ima isplatiti odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg financijskog izvješća osnivača, odnosno isplatiti i prema drugim kriterijima u skladu s pravilima društva koja su integralni dio ovog ugovora pri čemu se valorizira doprinos svakog člana društva u ostvarivanju dobiti društva.

Ako je godišnjim financijskim izvješćem utvrđen gubitak tajnog društva, tajni član dužan je namiriti ________% od utvrđenog gubitka, ali ne više od iznosa njegovog uloga utvrđenog člankom 2. ugovora. U slučaju da tajni član ne namiri svoj dio gubitka, za dužni iznos smanjit će se njegov ulog u tajno društvo.

Ako se ulog tajnog člana zbog gubitka smanji, a krajem iduće poslovne godine tajno društvo iskaže dobit, udjel u dobiti tajnog člana pripisivat će se njegovom ulogu dotle dok se ne dosegne puni iznos uloga koji se tajni član odredbama ovog ugovora obvezao uplatiti.

Članak 6.

Osnivač će tajnom članu u smislu čl.5. ugovora isplaćivati dobit isključivo gotovinski, sa svog privatnog računa, bez odbitaka provizije i drugih troškova prijenosa. Po isplati dobiti tajni član je dužan osnivaču izdati potvrdu o njezinom primitku.

U rezultatu visećih (nesređenih) poslova, koji se ne uzimaju u obzir u završnom godišnjem izvješću, tajni član više. ne sudjeluje.

Ukoliko bi došlo do različitih stavova glede visine udjela u dobiti ili gubitku tajnog člana društva, ili visini njegova potraživanja iz postupka razračunavanja, odluku će donijeti revizor kao procjenitelj, čija odluka će biti obvezujuća za oba člana društva. Troškove snose oba člana u jednakim iznosima.

Povreda odredbe stavka 1. ovog članka od strane poduzetnika, razlog je za raskid ugovora, te u tom slučaju osnivač odgovara tajnom članu u smislu odredbe članka 4. st.4 ugovora.

Članak 7.

Tajnom članu pripada pravo nadzora poslovanja osnivača u svako doba, te mu je u tu svrhu osnivač dužan omogućiti uvid u financijsku dokumentaciju i poslovne knjige osnivača koje je tajni član ovlašten pregledati samostalno ili uz pomoć ovlaštenog revizora kojeg on odredi. Ako osnivač odbije omogućiti tajnom članu uvid i kontrolu poslovanja na gore opisani način, ta okolnost u smislu stavka 2. članka 150 Zakona o trgovačkim društvima predstavlja opravdani razlog da se pravo nadzora ostvari putem suda.

Sve podatke koje prilikom obavljanja prava nadzora tajni član sazna o poslovanju osnivača, dužan je čuvati kao poslovnu tajnu. U protivnom odgovara za naknadu nastale štete.

Članak 8.

Tajni član može svoj ulog u tajnom društvu kao i sva prava i obveze prenijeti na druge članove tajnog društva, a oni su dužni taj ulog s
pravima i obvezama preuzeti. prijenos na treće osobe isključen je. Tajni član ima pravo u svako vrijeme postati ulagač u osnivačkom društvu, s tim da je osnivač dužan na tajnog člana prenijeti njegov udjel, ili dio njegova udjela a sukladno volji člana.

Članak 9.

Trajanje tajnog društva nije vremenski ograničeno.

Članak 10.

Svaki član tajnog društva ovlašten je otkazati ovaj ugovor u bilo koje vrijeme uz otkazni rok od 30 dana, a glede prijenosa udjela primjenjuje se odredba iz čl.8 ovog ugovora.
Članovi tajnog društva mogu otkazati ovaj- ugovor i bez otkaznog roka iz slijedećih razloga;

-izostanak uplate uloga tajnog člana,
-u slučaju ispunjenja uvjeta predviđenih člankom 4.ugovora
-povrede odredaba članka 6. st. I. ugovora,
-onemogućavanje prava nadzora tajnom članu,
-ako osnivač za vrijeme trajanja tajnog društva
obavlja njegovu djelatnost neovisno o društvu, osim ukoliko to nije za račun ovog tajnog društva.

Otkaz ugovora se s navođenjem razloga podnosi drugom članu pismeno.

Članak 11.

Tajno društvo prestaje otkazom ili iz svih razloga navedenih člankom 154. Zakona o trgovačkim društvima.

Smrt tajnog člana ne predstavlja razlog za prestanak tajnog člana. U tom slučaju njegovi nasljednici preuzimaju njegov udjel u tajnom društvu a prava i obveze, koje iz toga proizlaze, preuzimaju skupno.

Članak 12.

U slučaju prestanka tajnog društva, osnivač i tajni član izradit će obračun poslovanja i poravnati međusobna potraživanja u skladu s člankom 156. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako je tajno društvo prestalo krajem poslovne godine, za obračun iz stavka 1. ovog članka mjerodavna je završna bilanca osnivačeva društva za tu godinu. Ako je prestanak društva uslijedio u toku poslovne godine, tajnom članu pripada iznos dobiti za tu godinu proporcionalno vremenu trajanja društva u toj godini, do prestanka tajnog društva. V tom slučaju se dobit tajnog člana izračunava samo za poslove koji su do trenutka prestanka tajnog društva dovršeni, dok nedovršeni poslovi, pa makar i djelomično naplaćeni, ne ulaze u obračun dobiti tajnog člana.

Osnivač je obvezan izvršiti povrat uloga tajnom članu odmah po prestanku tajnog društva, dok isplata dobiti ima uslijediti po prihvaćanju godišnjega financijskog izvješća za tu godinu, bez obzira je li društvo poslovalo cijelu ili samo dio poslovne godine.

Ako je po završetku poslovne godine utvrđen gubitak, naplata dijela koji namiruje tajni član dospijeva u roku od 8 dana od dana usvajanja godišnjeg izvješća osnivačevog društva.

Iznos uloga ili pripadajućeg dijela dobiti osnivač je tajnom članu dužan isplatiti u jednom obroku.

Člana 13.

U slučaju stečaja osnivača tajni član ostvaruje svoja prava sukladno odredbama članka 157. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 14.

Na međusobne odnose osnivača i tajnog člana primjenjuju se odredbe zakona o obveznim odnosima koje reguliraju odnose u ortakluku, ako odredbama ovog ugovora i Zakona o trgovačkim društvima nije drugačije regulirano.

Članak 15.

Eventualne nesuglasice i sporove između osnivača i tajnog člana u vezi s odnosima reguliranim ovim ugovorom, stranke će pokušati prvenstveno riješiti mirnim putem. Ako mirno rješenje spora ne bude moguće, stranke ugovaraju Arbitražu pri Izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore u zagrebu.

Ovaj ugovor sastavljen je u 3 jednaka primjerka, koje stranke u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju.

ID
22.12.2005., 08:29
Tajni član uplaćuje ulog u imovinu društva. Što će se navesti kao svrha: uplata uloga za osnivanje tajnog društva? Na taj način se tajni član otkriva prema osobama koji imaju uvid u transakcije poduzeća (platni promet, porezna..), zar ne?

MASTER
22.12.2005., 16:38
Tajni član uplaćuje ulog u imovinu društva. Što će se navesti kao svrha: uplata uloga za osnivanje tajnog društva? Na taj način se tajni član otkriva prema osobama koji imaju uvid u transakcije poduzeća (platni promet, porezna..), zar ne?

ne,
tajni član daje novac poduzetniku (koji je vlasnik poduzeća) koji uplaćuje temeljni kapital u poduzeću (društvu)

inače i trgovačka društva mogu biti tajni članovi tajnog društva.

gogo
10.01.2006., 17:20
ovo je odlično! Master puno hvala.


nego na koji način sklopiti ugovor sa fizičkom osobom i da ona ima pravo na dio dobiti u d.o.o. bez da ona ulaže novčanu vrijednost u tajno društvo i bez (naravno) da postaje jedan od članova društva. Naime s jednom fizičkom osobom bi se htio zajednički baviti određenom djelatnosti za koju je moja tvrtka registriraan i želio bi s njom dijeliti dobit. Ali samo dobit iz te djelatnosti i želim da ja i dalje ostanem jedini član društva. Je li to pravno i kako izvedivo?

Pozdrav,
gogo

paveigor
10.01.2006., 18:45
Može, definiraš da ta osoba u društvo unosi svoj rad i trud ka ostvarenju zajedničkog poslovnog cilja. Ja bih ti savjetovao da odeš kod nekog odvjetnika, oni ti imaju šprance za takve stvari.

MASTER
10.01.2006., 20:26
točno opiši djelatnost i pothvat
npr izgradnja kuće
međutim - tajni član ne bi smio ulagati rad jer je pitanje obavljanja registrirane djelatnosti.
nadalje tajni član ne bi smio niti posuditi kakvu recepturu ili tehnološki postupak jer tada dolazi opet do oporezivog prometa. prema tome vrlo je teško da netko sudjeluje sa nečim materijalnim ili nematerijalnim radi poreza. a ako dođe do spora - tad si buju svi lasi čupali.

ono što se može napraviti da npr poduzetnik sa nekim tko je zaposlen ugovori da dio diobiti koja ostvari firma se djeli i njemu a sukladno obračunu - premda tu se uvijek postavlja pitanje mogućeg gubitka u drugoj djelatnosti, a tajni član načelno može ulagati samo u imovinu poduzetika koji ima poduzeće. zato i postoje u ovom ugovoru suspenzivne klazule koje se zapravo prenose u izjavu o osivanju doo-a.
tako da samo teoretski bi se doo mogao baviti i nečim drugim a da tajni član se odrekne dobiti iz tog pothvata ali ne može odreći niti lišti gubitka iz druge djelatnosti.

a apropos odvjetnika, ako stvarno posao nije jako lukrativan ta bi te priča mogla skupo koštati. za sastavljanje takvog ugovora odvjetnik bi sigurno procjenjivao najmanje 20000 kn a vjerovatno i više- a druga je priča koliko bi takav ugovor uopće bio dobor sastavljen.

zbog porezne ravnopravnosti puno je bolje kad npr

osoba A ima jedini je vlasnik firme A, a firma A je jedini osnivač firme B
osoba B (ili tko njega već zastupa može off shore) je vlasnik firme C.

firma B se isključivo bavi poslom - pothvatom sukladno odredbama temeljem ortačkog ugovora izemđu firme A i firme C.

Firma C ima zalog na poslovnom udjelu firme A u firmi B.

Podjela dobiti ostvaruje se kroz precizno definiranu poslovnu suradnju između firme C i firme B.

Tako posložene stvari su puno jasnije, ugovori se mogu solemnizirati i slično.

gogo
12.01.2006., 15:51
radi se o tome da bi mi mogli osnovati zajedničku firmu u kojoj bi oboje bili vlasnici 50-50 i koja bi se bavila samo tom djelatnošću (riječ je o kupnji i prodaji nekretnina)

Mislio sam da bi jeftinije bilo (s porezne strane) kada bi se mogao skopiti nekakav ugovor ( i menadžerski je padao na pamet) po kojemu bi ta fizička osoba imala pravo na udio u dobiti jer je tu porez samo 20% a ako ju zaposlim onda su tu doprinosi i porez na dhohodak itd. itd.

Znači ja imam firmu koja se bavi drugim stvarima, ali sam ju registrirao i za poslovanje nekretninama (sve u vezi nekretnina) i s jednom fizičkom osobom bi želio da to zajednički radimo i dijelimo dobit 50-50 (i naravno platimo samo 20% poreza na dobit :) )

MASTER
12.01.2006., 21:48
a ako druge djelatnosti dovedu firmu u gubitak kako ćeš napraviti isplatu ili obračunati porez na dobit?

gogo
13.01.2006., 17:09
druge djelatnosti NE mogu dovesti firmu u gubitak :))

ID
28.01.2006., 16:36
mislim da bi bio dovoljan ortački ugovor između firme i fizičke osobe..