PDA

View Full Version : Porez građana na dobit od prodaje nekretnina ili osobnih automobila


igor
23.11.2005., 13:37
Ne znam da li se već raspravljalo o tome ovdje, ali zanimalo bi me postoji li kakva obaveza građana da plati neki porez na dobit (ne onih 5 % pri kupoprodaji) ako se ostvari kakva zarada pri kupnji/prodaji nekretnina ili osobnih automobila.

Hvala!

putnik
23.11.2005., 16:36
za nekretnine je postojao u visini 35% ako prodaš/zaradiš u roku 3 godine, ali nisam siguran da li je to nedavno mjenjano.

ako si kupovao prvu nekretninu i bio oslobođen 5%, istu ne smijes prodati 5 godina bez da na nju platis porez.

igor
23.11.2005., 21:20
za nekretnine je postojao u visini 35% ako prodaš/zaradiš u roku 3 godine, ali nisam siguran da li je to nedavno mjenjano.

35 % na zaradu ili na vrijednost nekretnine?

UPRAVITELJ
23.11.2005., 21:59
35 % na zaradu ili na vrijednost nekretnine?
Na zaradu naravno.

Trump
29.11.2005., 22:57
Taj porez od 35% na tzv. špekulativnu dobit od preprodaje nekretnina valjda ima postotak naplate od 0,001%. Potpuno nedorađen i netransparentan.
Najjednostavniji način za zaobići dotičnog je uzeti najobičniju punomoć koja se sastavlja kod javnog bilježnika kojom prodavatelj ovlašćuje kupca za sve pravne radnje vezane uz predmetnu nekretninu, isplatiti prodavatelja, raditi sa nekretninom što vas je volja, dograđivati, adaptirati,prodati (takodjer uključeno u punomoć) , a sama prodaja se u papirologiji uredno evidentira kao prodaja - prijenos nekretnine s prvotnog prodavatelja na kupca.
Stvarni kupac-špekulant uopće se papirnato ne pojavljuje u čitavoj transakciji.

laki
30.11.2005., 11:23
Kupio sam stan i oslobođen sam poreza na promet
nekretnina, zanima me u slučaju zamjene za malo
veći da li sam dužan platiti porez za ovaj prvi stan?

dk
30.11.2005., 16:10
Ne znam da li se već raspravljalo o tome ovdje, ali zanimalo bi me postoji li kakva obaveza građana da plati neki porez na dobit (ne onih 5 % pri kupoprodaji) ako se ostvari kakva zarada pri kupnji/prodaji nekretnina ili osobnih automobila.

Hvala!

Da, postoji. Razlika koju ostvariš ulazi ti u godišnju poreznu osnovicu.

Ovo je iz Pravilnika o porezu na dohodak:

(9) Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se i dohodak od otuđenja nekretnina prema članku 27. stavcima 5. do 9. Zakona. Pri utvrđivanju dohotka danom nabave nekretnine smatra se nadnevak kupoprodajnog ugovora, odnosno u slučaju izgradnje u vlastitoj režiji dan kada je izgrađena nekretnina osposobljena za upotrebu.

(10) Ako je nekretnina stečena darovanjem i otuđena u roku tri godine od dana njezine nabave od strane darovatelja, otuđitelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava na način iz stavka 9. ovoga članka. U slučaju stjecanja nekretnine darovanjem, danom nabave nekretnine smatra se dan nabave od strane pravnog prednika (darovatelja), a nabavnu vrijednost čini tržišna vrijednost u trenutku nabave.

(11) Dohodak od imovinskih prava utvrđuje se kao razlika između ostvarenih primitaka i stvarno nastalih izdataka, ali se izdaci, prema članku 27. stavku 4. Zakona tijekom poreznog razdoblja ne mogu odbijati, već se uzimaju u obzir tek pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak od imovinskih prava, ako po toj osnovi porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu.

(12) Izdacima koji se porezno priznaju pri utvrđivanju dohotka od imovine i imovinskih prava iz stavaka 3., 4. i 11. ovoga članka, smatraju se i uplaćene premije osiguranja u skladu s člankom 12. stavkom 9. Zakona, koje se priznaju u godišnjem obračunu poreza na dohodak.

a ovo je iz Zakona o porezu na dohodak:

Članak 27.

(1) Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.

(2) Kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema članku 19. do 24. ovoga Zakona odnosno na temelju poslovnih knjiga, porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, utvrđuje se u paušalnom iznosu prema članku 44. ovoga Zakona.

(4) Kod ostvarivanja dohotka od imovinskih prava izdaci se utvrđuju u visini stvarno nastalih izdataka, za koje porezni obveznik posjeduje uredne i vjerodostojne isprave. Izdaci se tijekom poreznog razdoblja ne priznaju, već se uzimaju u obzir tek pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak od imovinskih prava.

(5) Dohotkom iz stavka 1. ovoga članka smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

(6) Dohodak od otuđenja nekretnine iz stavka 5. ovoga članka ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji iz članka 36. stavak 7. ovoga Zakona, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave.

(7) Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz stavka 5. ovoga članka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 36. stavak 7. ovoga Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava.

(8) Ako je nekretnina iz stavka 5., 6. i 7. ovoga članka stečena darovanjem i otuđena u roku od tri godine od dana njezine nabave od strane darovatelja, otuđitelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava na način iz stavka 5. ovoga članka. U slučaju stjecanja nekretnine darovanjem, danom nabave nekretnine smatra se dan nabave darovatelja, a nabavnu vrijednost čini tržišna vrijednost u trenutku nabave.

(9) Gubici od otuđenja nekretnina i imovinskih prava mogu se odbiti samo od dohotka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji je ostvaren u istoj kalendarskoj godini.

(10) Dohodak od imovine i imovinskih prava oporezuje se samo ako se ne radi o dohotku koji se oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.