PDA

View Full Version : poslovni udjel / udjel u temeljnom kapitalu


tonka
14.10.2005., 15:46
Bok!
može li mi netko objasniti razliku u izrazima
poslovni udjel i udjel u temeljnom kapitalu?
naime, imam problema jer mi se u istoj rečenici pojavljuju oba pojma na način:
poduzeće x stječe 20% dijela jednog poslovnog udjela poduzeća y, što predstavlja 70% ukupnog temeljnog kapitala poduzeća y.
please help

presvetli
14.10.2005., 16:42
Potpuno nelogično, ili fali nešto.

MASTER
15.10.2005., 17:53
ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Uplata temeljnih uloga
Članak 398.
(1) Svaki je član dužan u skladu s društvenim ugovorom i odlukama organa društva uplatiti dio temeljnoga kapitala koji je preuzeo (temeljni ulog).

Poslovni udjeli
Određenje poslovnog udjela
Članak 409.
(1) Ako u društvenom ugovoru nije drugačije određeno, poslovni udio člana društva određuje se prema veličini preuzetoga temeljnoga uloga.
(2) Član društva može imati više poslovnih udjela.
(3) Zabranjeno je izdavanje isprava o kojima ovisi postojanje prava na isplatu dividende, a izdane isprave nisu valjane.

Knjiga poslovnih udjela
Članak 410.
(1) Uprava je dužna voditi knjigu poslovnih udjela društva u koju se unose tvrtka, odnosno ime, sjedište, odnosno prebivalište svakoga člana društva, ako je član društva pravna osoba podaci o njenom upisu u odgovarajućem registru, a ako je član društva fizička osoba i njegov jedinstveni matični broj građana, iznos temeljnoga uloga u društvo koji je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je ispunio, sve obveze koje terete poslovni udio i broj glasova koje ima pri donošenju odluka članova društva. U knjigu se upisuju opterećenja i podjele poslovnih udjela te sve druge promjene. Svaka osoba koja
može dokazati da za to ima pravni interes, ima pravo da u radno vrijeme razgleda knjigu poslovnih udjela društva.

Odlučivanje na skupštini
Članak 445.
(1) Ako zakonom i društvenim ugovorom nije drugačije određeno, skupština donosi odluke većinom od danih glasova.
(2) Svaki iznos temeljnog uloga od 200,00 kuna daje pravo na jedan glas. Dijelovi toga iznosa ne uzimaju se u obzir za određivanje prava glasa.

MASTER
15.10.2005., 17:59
dakle iz gore navedenog trebalo bi proizaći da 20% jednog poslovnog udjela predstavlja 70% temeljnog kapitala. To će reći da 20% poslovnog udjela koji se stječe (vjerovatno je i podjela poslovnog udjela uključena) pripada mu temeljnji ulog koji predstavlja 70% temeljnog kapitala društva. Dakle ostalim poslovnim udjelima pripsada temeljni ulog od 30% temeljnog kapitala društva.

go
07.10.2010., 13:25
Evo, dižem jedan iz mrtvih.

S obzirom na novosti
http://www.tportal.hr/biznis/poslovni_vodic/89843/Zasto-jos-jednom-placamo-upis-u-sudski-registar.html

aktualizirala se i knjiga poslovnih udjela.

Ima tko online obrazac?