PDA

View Full Version : Oporezive dividende isplaćene u 2004


Kbin
29.01.2005., 18:44
Bliži se podnošenje godišnjih poreznih prijava. Ja sam jedan od onih nesretnika koji će ju morati podnijeti a morat ću i prijaviti dohodak od dividendi. Što znači da ću ući u kategoriju onih kojima će se ona oporezivati po stopi višoj od 15% :mad:
Ima li netko od vas popis društava iz I kotacije i JDD koje su tijekom prošle godine isplaćivali dividende koje su se oporezivale? Tako da se od onih društava koji već nisu poslali može tražititi potvrde koje bi se priložile uz godišnju poreznu prijavu.

POZOR: sve uplate poreza od dividendi se uplaćuje preko JMBGa tako da Porezna uprava ima točnu evidenciju. A ipak se inzistira da svatko mora i prijaviti ih i može imati grdnih problema ako ih ispusti.

NAPOMENA: Ne moraju svi koji podnose godišnju prijavu prijavljivati i primljene oporezive dividende. Dobro provjerite morate li ih prijavljivati prije nego što to učinite.
Čak i ako i mislite da ih je dobro prijaviti da bi iskoristili porezne olakšice od donacija, dobr. mirovin. štednje, životnih osiguranja i sl. još jednom izračunajte. Naime, sve što prijavite zbrojit će vam se i sa plaćama što znači da ako vam se plaća oporezuje već po stopi višoj od 15% onda vam se i dividende ne oporezuju više po 15% već po višim stopama. Vse se zbraja :mad:.

P.S. Molim da vas ova tema i moje napomene ne potaknu da prijavite što ne morate/ne želite prijaviti. Konzultirajte svog poreznog savjetnika (ja to nisam) što vam se najviše isplati.

presvetli
30.01.2005., 03:28
Prvi puta čujem da se u godišnjoj poreznoj dividende moraju prijaviti. Dosada sam bio (više puta) upoznat s pristupom po kome se mogu, ali i ne moraju prijaviti, jer je na njih porez već plaćen.
Recimo, prijavio sam dividende od Podravke u lanjskoj poreznoj sa idejom da mi vrate ta davanja (po sistemu APP), no nije mi vraćen porez+prirez plaćen na njih.
Koliko sam dosad razumio logiku porezene uprave, porez+prirez plaćen na njih podvodi se pod konačno plaćen porez već kod same njene isplate i ne utječe na iznose koji bi utjecali ne preplatu ili potrebu za višom uplatom poreza u godišnjoj poreznoj prijavi po drugim osnovama (npr. dohodak od samostalnog i nesamostalnog rada).

Kbin
30.01.2005., 06:51
Ako ti je makar jedna dividenda pogrešno obračunata, moraš ih sve prijaviti.
Ako si mijenjao posao tijekom godine, moraš ih sve prijaviti.
Ako želiš iskoristiti neiskorištene osobne odbite, moraš ih sve prijaviti.
Sad nemam važeći pravilnik da bih ga mogao citirati.. A pravilnik je pisan da ga ne bi pas s maslom..
Za dividendu koju spominješ ti nije prošlo sigurno zato što su ti odmah uzeli u obračun i sve druge dividende sve lijepo zbrojili, oduzeli odbitak, i onda na ostatak lupili stopu od 25, 35, ...%

presvetli
30.01.2005., 07:43
Te godine sam od prihoda imao samo jedan manji honorarni iznos i tu malu dividendu.
Na osnovu takve prijave nije mi onda jasno zbog čega mi ne bi bio izvršen povrat poreza kad nisam prešao niti najminimalniji iznos, uračunavajući čak i one isplate dividendi koje su isplaćene u toj godini, ali za ranija porezna razdoblja u kojima se nije plaćao porez na dividende.
Dakle, povrat mi je izvršen samo po stavci honorara, dok za dividendu nije.

dk
30.01.2005., 08:37
u Pravilniku o porezu na dohodak u članku 52. stoji:
(1) Ako je poslodavac, isplatitelj ili sam porezni obveznik predujmove poreza na dohodak po odbitku pravilno obustavljao, obračunavao i uplaćivao, uplaćeni predujmovi smatraju se konačnim godišnjim porezom:

pa onda u stavku 6:
6. dohotka od kapitala iz članka 51. stavak 1. točka 12. i 13. i stavak 2. točke 2. i 6. ovoga Pravilnika, (članak 26. i članak 38. Zakona)

a u članku 51. se određuju predujmovi poreza na dohodak i u stavku 11. piše:
11. dohotka od dividendi, udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu i udjela u dobiti članova uprave i zaposlenika iz članka 26. stavak 1. i 3. i članka 38. stavci 1. i 5. Zakona, od osnovice ukupnog primitka, primjenom stope od 15%, bez prava na osobni odbitak,

ili da pojednostavnim: porez koji je plaćen pri isplati dividende je konačan i ne može se vratiti kroz razne olakšice... ovo naravno vrijedi za dividende do 1.1.2005...

ako nekoga više zanima može puno toga pročitati na stranicama Porezne uprave (http://propisi.pu.mfin.hr/index.asp)

ChoChikun
30.01.2005., 11:25
Sad mi je sve još manje jasno..

Razmišljao sam kao Presvetli, da pošto sam imao male prihode prijavim te prihode i dividende, bilo mi nekako logično.
Zanimalo bi me da li je netko na forumu uspio dobiti povrat poreza na dividende?

Ali bez obzira na sve moram prijaviti sve dividende u poreznu prijavu? Da li moram priložiti i neki dokument o obračunu dividendi?

Kbin
30.01.2005., 11:51
u Pravilniku o porezu na dohodak u članku 52. stoji:
(1) Ako je poslodavac, isplatitelj ili sam porezni obveznik predujmove poreza na dohodak po odbitku pravilno obustavljao, obračunavao i uplaćivao, uplaćeni predujmovi smatraju se konačnim godišnjim porezom:

pa onda u stavku 6:
6. dohotka od kapitala iz članka 51. stavak 1. točka 12. i 13. i stavak 2. točke 2. i 6. ovoga Pravilnika, (članak 26. i članak 38. Zakona)

a u članku 51. se određuju predujmovi poreza na dohodak i u stavku 11. piše:
11. dohotka od dividendi, udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu i udjela u dobiti članova uprave i zaposlenika iz članka 26. stavak 1. i 3. i članka 38. stavci 1. i 5. Zakona, od osnovice ukupnog primitka, primjenom stope od 15%, bez prava na osobni odbitak,

ili da pojednostavnim: porez koji je plaćen pri isplati dividende je konačan i ne može se vratiti kroz razne olakšice... ovo naravno vrijedi za dividende do 1.1.2005...

ako nekoga više zanima može puno toga pročitati na stranicama Porezne uprave (http://propisi.pu.mfin.hr/index.asp)

*********
dk, milsio si točku 6. stavka 1. a ne stavak 6.
Ali znači, PREDUVJET je da je ISPLATITELJ PRAVILNO obračunavao, obustavljao i uplaćivao porez što kod mene nije slučaj za svaku pojedinu dividendu (ne rade svi izdavatelji kako treba, uvijek bude na moju štetu a u korist države) i onda moraš prijaviti dohodak od dividendi jel si inače u prekršaju.
*********
ali pogledaj stavak 3. i 4. - MOŽE SE KORISTITI POREZNA OLAKŠICA:
1. iskorištenja prava na dio osobnog odbitka iz članka 29. stavci 1. i 2. i/ili iz članka 40. Zakona, a i prava na dio osobnog odbitka iz članka 29. stavci od 7. do 14. Zakona,

2. umanjenja porezne osnovice za tekući ili preneseni gubitak od obavljanja djelatnosti koje se oporezuju kao samostalne djelatnosti iz članka 15. stavci 1., 2. i 3. Zakona,

3. prava na priznavanje izdataka nastalih obavljanjem drugih samostalnih djelatnosti iz članka 15. stavak 4. točka 2. Zakona,

4. ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja odnosno izravnanja godišnje porezne osnovice,

5. priznavanja izdataka za uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskoga i privatnog zdravstvenoga i dobrovoljnog mirovinskoga osiguranja iz članka 9. stavak 7. Zakona,

6. prava na povrat više plaćenog predujma poreza iz iznosa vraćenog doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

7. prava na umanjenje dohotka po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti na područjima posebne državne skrbi iz članka 41. Zakona,

8. prava na olakšice iz članka 42. Zakona,

9. prava na dodatno umanjenje porezne osnovice za olakšice iz članaka 43. i 43.a Zakona,

10. drugih prava propisanih zakonima.

(4) Radi iskorištenja prava iz stavka 3. točaka od 1. do 10. ovoga članka porezni obveznik može u godišnju poreznu prijavu unijeti dohodak od nesamostalnog rada iz stavka 1. točka 1. ovoga članka, a ne i druge oblike dohotka iz stavka 1. točke od 2. do 7. i stavka 2. ovoga članka. Ako u godišnju poreznu prijavu unese određene oblike dohotka iz stavka 1. točke 2., 3., 6. i 7. i stavka 2. ovoga članka dužan je prijaviti sve oblike ostvarenog dohotka prema stavku 1. (osim dohotka od imovine) i iznos vraćenog doprinosa prema stavku 2. ovoga članka, jer se uplaćeni predujmovi poreza po odbitku po tim osnovama u tom slučaju ne smatraju konačnim godišnjim porezom.
****************************

P.S. u prethodnoj svojoj poruci sam pogrešno naveo da mijenjanje poslodavca automatski znači da moraš prijaviti dohodak od dividende. To je vrijedilo za godinu 2002. i čini mi se i 2001. A kud za vraga, ja non-stop nešto mijenjam.

ChoChikun, ja sam dobio natrag porez od dividende, ali samo djelomično. Naime, priznali mi jesu osobni odbitak koji mi do tada nije bio priznat na osnovnu plaću i dividende, ali kako su zbrojili i plaću i dividende, pa na to priznali osobni odbitak, 15%, 25%, 35%, ... onda mi je ispalo bitno manje.
Ne znam, imao sam svih tih godina maksimalne osobne odbitke koje sam prijavio tek u godišnjoj prijavi a u konačnici sam morao biti sretan da sam dobio nazad malo love i nisam njima morao još doplatiti.
Znači, može ti se dogoditi prijaviš osobne odbitke, očekuješ novce nazad, a oni zatraže od tebe da im platiš.

Kbin
30.01.2005., 12:04
Te godine sam od prihoda imao samo jedan manji honorarni iznos i tu malu dividendu.
Na osnovu takve prijave nije mi onda jasno zbog čega mi ne bi bio izvršen povrat poreza kad nisam prešao niti najminimalniji iznos, uračunavajući čak i one isplate dividendi koje su isplaćene u toj godini, ali za ranija porezna razdoblja u kojima se nije plaćao porez na dividende.
Dakle, povrat mi je izvršen samo po stavci honorara, dok za dividendu nije.
U tome slučaju su pogriješili i trebali su ti vratiti porez i prirez ako si "ispravno" zatražio. Da bi ti priznali zahtjev za korištenje odbitka, morao si ju upisati u godšinjoj prijavi i priložiti potvrdu od Podravke (morao sam ih posebno zvati da mi pošalju za brata koji je isto dobio konkretnu dividendu).
Provjeri samo u rješenju koje si dobio da li ti je iznos dividende u stavci dohodak od kapitala.
Ako nije, a ti si upisao dohodak na obrazac i priložio potvrdu, onda je greška referenta.

dk
30.01.2005., 15:57
ono što sam napisao u prethodnom postu da ne citiram cijeli, isplatitelj dividende dužan je obračunati porez od 15% i prirez gdje postoji i uplatiti ga u proračun pri isplati dividende i on se smatra konačnim porezom i on se ne može povratiti... to je definitivno tako, ako ne misliš isto slobodno zovi poreznu upravu pa traži objašnjenje...

kbin: možda su ti vratili pretplaćeni porez na osnovu nekog drugog dohotka ali od dividende sigurno nisu...

gogo
30.01.2005., 19:10
presvetli, da trebao si dobiti povrat. Možda je problem u predanoj dokumentaciji?

Kbin,
prihodi od dividende se NE MORAJU prijavljivati ako želiš koristiti porezne olakšice za stan, životno itd. Jedino se MORAJU prijaviti ako npr. prijavljuješ honorare onda moraš i dividende i obrnuto.

dk,
ono što si citirao da se ne može koristiti osobni odbitak jer se to smatra konačnim oporezivanjem nije točno. Osobni odbitak se ne može primjeniti u trenutku isplate, ali može po godišnjoj poreznoj prijavi. Pogledaj za ostale dohotke npr. honorare i vidjet ćeš da isto to piše (bez priznavanja osobnog odbitka) a naravno da ih ljudi prijavljuju i dobivaju povrat poreza.

Pozdrav,
gogo

p.s. imam pravilnik za popunjavanje godišnjih prijava za ovu godinu u ruci pa ako kome kaj treba recite...

lilith
30.01.2005., 20:59
p.s. imam pravilnik za popunjavanje godišnjih prijava za ovu godinu u ruci pa ako kome kaj treba recite...

Evo jedno pitanje:

Obzirom da sam 2004. godine kupila stan, postoji li mogućnost povrata poreza na osnovi utrošenog materijala(kompletno renoviran stan) ako nemam računa izvođača radova (jer su to radili dijelom prijatelji, a dijelom "na crno"; jer kod svakog ugovaranja posla ukupno plaćanje na kraju bi bilo uvećano za PDV ako želim račun).
Zahvaljujem na pomoći :)

dk
30.01.2005., 21:56
pa smisao povrata poreza i jest bio da se suzbije siva ekonomija... ali mislim da možeš prikazati račune za materijal i izjaviti da ste sami uređivali stan..

dk
30.01.2005., 22:10
dk,
ono što si citirao da se ne može koristiti osobni odbitak jer se to smatra konačnim oporezivanjem nije točno. Osobni odbitak se ne može primjeniti u trenutku isplate, ali može po godišnjoj poreznoj prijavi. Pogledaj za ostale dohotke npr. honorare i vidjet ćeš da isto to piše (bez priznavanja osobnog odbitka) a naravno da ih ljudi prijavljuju i dobivaju povrat poreza.

Pozdrav,
gogo

p.s. imam pravilnik za popunjavanje godišnjih prijava za ovu godinu u ruci pa ako kome kaj treba recite...

nisam nikada popunjavao prijavu, a ne mislim je popunjavati ni ove godine tako da možda griješim, sutra ću se raspitati... ovo je nešto što sam našao tebi za potvrdu ali vrijedi samo za plaćene premije osiguranja:

(10) Pri utvrđivanju dohotka od kapitala priznaju se izdaci za uplaćene premije osiguranja u skladu s člankom 9. stavak 7. Zakona, koji, ako nisu umanjili dohodak po drugim osnovama, mogu umanjiti dohodak od kapitala u godišnjem obračunu na temelju podnesene godišnje porezne prijave.

Kbin
31.01.2005., 00:22
nisam nikada popunjavao prijavu, a ne mislim je popunjavati ni ove godine tako da možda griješim, sutra ću se raspitati... ovo je nešto što sam našao tebi za potvrdu ali vrijedi samo za plaćene premije osiguranja:

(10) Pri utvrđivanju dohotka od kapitala priznaju se izdaci za uplaćene premije osiguranja u skladu s člankom 9. stavak 7. Zakona, koji, ako nisu umanjili dohodak po drugim osnovama, mogu umanjiti dohodak od kapitala u godišnjem obračunu na temelju podnesene godišnje porezne prijave.
dk, citirao sam ti dolje čl. 52 st. 3. i 4. Pravilnika, možeš prijaviti ako želiš koristiti bilo koje olakšice iz zakona (osobni odbitak, PPDS, djeca, darivanja, osiguranja - životno, dobr. mirovinsko, ...).

gogo, ali moram prijaviti kad mi od svih isplatitelja uvijek neki "idiot" pogrešno (čitaj više) obračuna porez i prirez i na taj način me zezne. Misliš da je ne bi različite premije osiguranja radije iskoristio na plaću a ne da si skinem porez na dividendu od de-facto 35%?
Znam da mogu riskirati i reći pa nije država oštećena već sam ja ali po zakonu je kažnjivo ako se ne prijavi pogrešan obračun bez obzira na čiju štetu bio.

lider
12.02.2005., 08:15
doista treba biti oprezan kod prijavljivanja u prijavu dohotka od kapitala ( dividendi)

naime, znamo da tvrtke koje isplaćuju dividendu plaćaju porez i prirez po stopi od 15% + prirez i da se to smatra konačnim oporezivanjem

izuzev u slučaju da niste uspjeli iskoristiti osobne odbitke ( ali je dvojbeno da li bi porezna uprava priznala iz tog poreza porezne olakšice u sva tri segmenta)
dosadašnje praksa pokazuje da ne bi priznala ništa osim prava na osobni odbitak temeljen na onih 1500 kn za nositelja i za uzdržavane članove

ja sam prije tri godine pogrešnim naputkom firme isplatitelja dividende prijavio 115 000 kuna dohotka nakoji je bio plaćen porez i prirez, pa sam zbog te moje pogreške platio dodatnih 24 500 kuna poreza koji su mi jednostavno sami uzeli od poreza koji su mi trebali vrattiti u narednim godinama,,,,

još i sada vodim upravni spor i mislim da će završiti na ustavnom sudu o vaj slučaj jer postoje indicije da ga mugu dobiti, doduše, vrlo male, ali se nadam

pouka koju sam izvukao je da kad pogrešiš i više obračunaš, prijaviš ili platiš državi, na to možeš zaboraviti, pa sad vi birajte, ja više ne prijavljujem, neka me opominju

Kbin
15.02.2005., 06:22
doista treba biti oprezan kod prijavljivanja u prijavu dohotka od kapitala ( dividendi)

naime, znamo da tvrtke koje isplaćuju dividendu plaćaju porez i prirez po stopi od 15% + prirez i da se to smatra konačnim oporezivanjem

izuzev u slučaju da niste uspjeli iskoristiti osobne odbitke ( ali je dvojbeno da li bi porezna uprava priznala iz tog poreza porezne olakšice u sva tri segmenta)
dosadašnje praksa pokazuje da ne bi priznala ništa osim prava na osobni odbitak temeljen na onih 1500 kn za nositelja i za uzdržavane članove

ja sam prije tri godine pogrešnim naputkom firme isplatitelja dividende prijavio 115 000 kuna dohotka nakoji je bio plaćen porez i prirez, pa sam zbog te moje pogreške platio dodatnih 24 500 kuna poreza koji su mi jednostavno sami uzeli od poreza koji su mi trebali vrattiti u narednim godinama,,,,

još i sada vodim upravni spor i mislim da će završiti na ustavnom sudu o vaj slučaj jer postoje indicije da ga mugu dobiti, doduše, vrlo male, ali se nadam

pouka koju sam izvukao je da kad pogrešiš i više obračunaš, prijaviš ili platiš državi, na to možeš zaboraviti, pa sad vi birajte, ja više ne prijavljujem, neka me opominju
Provjereno u praksi kod mene (prijava dohotka za 2003. god.): priznaju olakšice i za ŽO, DMO, darove...
P.S. I ja na Upravnom sudu iz istog razloga (a i nekih dodatnih :) ) a podnio i prijedlog Ustavnom sudu zbog nesuglasice zakona s Ustavom. Ustav kaže nešto kao: svako doprinosi javnom dobru sukladno svojoj financijskoj mogućnosti ili tako nešto. Kod poreza na dividendu zapravo ispada da ćeš doprinositi ovisno o tome da li će biti konačan obračun po odbitku ili ćeš ga unijeti u godišnju prijavu. Ti platio porez na dividendu po stopi od cca 35% a svi ostali po 15%. Gdje je tu logika i ravnopravnost.
Normalno bi bilo da ako se nešto oporezuje po fiksnoj stopi tijekom godine da se po istoj fiksnoj stopi oporezuje i u godišnjoj prijavi.
Smiješno je bilo što si po prethodnim verzijama Pravilnika, srećom ne više sada, morao prijaviti dividendu kad si primjerice mijenjao posao tijekom godine, kad ti je bilo tko pogrešno obračunao porez po bilo kojem dohotku i sl.

MASTER
15.02.2005., 07:54
Provjereno u praksi kod mene (prijava dohotka za 2003. god.): priznaju olakšice i za ŽO, DMO, darove...
P.S. I ja na Upravnom sudu iz istog razloga (a i nekih dodatnih :) ) a podnio i prijedlog Ustavnom sudu zbog nesuglasice zakona s Ustavom. Ustav kaže nešto kao: svako doprinosi javnom dobru sukladno svojoj financijskoj mogućnosti ili tako nešto. Kod poreza na dividendu zapravo ispada da ćeš doprinositi ovisno o tome da li će biti konačan obračun po odbitku ili ćeš ga unijeti u godišnju prijavu. Ti platio porez na dividendu po stopi od cca 35% a svi ostali po 15%. Gdje je tu logika i ravnopravnost.
Normalno bi bilo da ako se nešto oporezuje po fiksnoj stopi tijekom godine da se po istoj fiksnoj stopi oporezuje i u godišnjoj prijavi.
Smiješno je bilo što si po prethodnim verzijama Pravilnika, srećom ne više sada, morao prijaviti dividendu kad si primjerice mijenjao posao tijekom godine, kad ti je bilo tko pogrešno obračunao porez po bilo kojem dohotku i sl.

Hvale vrijedan trud. Premda moja isukusta govore da suci Ustavnog suda nemaju pojma. :(

ChoChikun
16.02.2005., 00:04
Malo se u ovom rušenju foruma izgubilo postova, ali i moje pitanje koje sam postavio neposredno prije rušenja.

Imao sam par manjih osobnih dohodaka tokom godine i po toj osnovi bi trebao imati neki povrat poreza.
Zanima me da li moram u poreznoj prijavi prijavljivati i dividende? Potvrde o isplaćenim dividendama bi trebao dobiti nazivajući pojedinačno svaku firmu?

mich
16.02.2005., 13:26
mene isto zanima. Imam stalan posao, uz to i jedan ugovor o djelu, te prihod od dividende. Da li moram ispuniti ovo za dividendu? koliko sam shvatio, porez je već plaćen. Što moram priložiti ako ispunjavam u poreznoj prijavi da sam primio dividendu? I kako da dođem do toga?

lider
16.02.2005., 13:54
nije potrebno prijavljivati dividende ukoliko tim dohotkom od dividende i plaćenim prezom na iste ne biste ostvarili olakšice, odnosno povrat poreza po osnovi olakšica

dakle, ako imate dohodak na koji ste platili porez i priložite sve potvrde za olakšice i shvatitite da nemate od čega koristiti olakšice jer ste platili premalo poreza, tada možete prijaviti dividende i od plaćenog poreza na dividendu koristiti dio poreza kao olakšicu,,, dakle onih 15% koje vam je firma platila izravno porez na dividendu može se samo u ovom slučaju vratiti u cijelosti ili djelomično,,,,

u svim drugim slučajevima nije potrrebno prijavljivati dohodak od dividendi, odnosno kapitala

MASTER
16.02.2005., 17:20
predlazem svima koji eto dilaju s dionicama i imaju dividendu sada pa ubuduce.
osnujte udruge gradjana koje su izvan sustava poreza na dobit. izmjestite svoju imovinu na udrugu i mirno spavajte. za udrugu vam treba 3 odrasle poslovno sposobne osobe i 70 kn biljega.

lider
16.02.2005., 17:36
i kako češ uzeti dobit van iz udruge ako je ona interesno udruženje koje nije osnovano radi stjecanja dobiti, a da pritom ne kršiš zakon

MASTER
16.02.2005., 18:38
pa valjda ces svoju imovinu kad je prenosis na udrugu prodati po trzisnoj cijeni. a dao bog problema kad ti zarada bude jednaka imovini :p:

lider
16.02.2005., 21:43
i za to postoje zakonske odredbe dragi moj, možda bi ih trebalo malo pročitati :p: :p: :p:

MASTER
17.02.2005., 13:34
i za to postoje zakonske odredbe dragi moj, možda bi ih trebalo malo pročitati :p: :p: :p:
to se zove snaga argumenata :cool:

Kbin
17.02.2005., 23:49
to se zove snaga argumenata :cool:
Članak 2. Zakona o porezu na dobit

(6) Državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit.

(7) Iznimno ako osobe iz stavka 5. i 6. ovoga članka obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.

Kbin
17.02.2005., 23:52
Sad baš vidio da su dodali u isti članak i:
(8) Otvoreni investicijski fondovi koji su osnovani i posluju u skladu sa zakonom po kojemu su osnovani, nisu obveznici poreza na dobit

Hvala Bogu, konačno. Trebalo im je samo 10 (slovima: deset) godina da od donošenja Zakona o investicijskim fondovima reguliraju i ovo pitanje. Do sada je (ne)oporezivanje investicijskih fondova bilo čisto nagađanje ili svedeno na razinu mišljenja Porezne uprave.

MASTER
18.02.2005., 17:48
Članak 2. Zakona o porezu na dobit

(6) Državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit.

(7) Iznimno ako osobe iz stavka 5. i 6. ovoga članka obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.

Dakle to je izuzetak a ne pravilo.
Inace nisam cuo da je porezna uprava donijela takvo rjesenje :confused:

PRO
18.02.2005., 17:56
imam 2 slučaja:
1. plaća, najam stana (vode se poslovne knjige, obveznik PDVa), isplata dobiti, ne ostvaruje nikakve povlastice osim osobnog odbitka, prijavu MORA predati jer vodi poslovne knjige (ovaj slučaj je prošle godine predan bez upisanog poreza na kapital i nije bilo problema)
2. plaća, isplata dobiti, ostvrtio bi povlasticu na osobni odbitak i plaćene kamate za stambeni kredit, prijavu nije obvezan predati

jučer u poreznoj pitam za mišljenje (2 referenta), odgovor:"Prijavite bez dohotka na kapital pa ćemo vidjeti..."
jučer također nazovem RRif i odgovor:" u oba slučaja ne upisivati dohodak od kapitala, u 2 slučaju mogu se kao olakšica priznati i kamate bez problema,..."
i danas osvane članak u Večernjem :eek: :mad: (u prilogu):

Što da radim? :confused:

MASTER
18.02.2005., 20:07
ja bih uvijek prijavio i pokusao traziti smanjenje poreza. a ako ne prihvate 50,00 taksnih marki i zalbica

Kbin
18.02.2005., 20:17
Dakle to je izuzetak a ne pravilo.
Inace nisam cuo da je porezna uprava donijela takvo rjesenje :confused:
Nisam ni ja ali ne vjerujem da bi prošlo nezapaženo. Možda jedno vrijeme a onda kad bi ti zaračunali retrogradno porez :eek:

MASTER
19.02.2005., 09:00
mos mislit

ludi_kikec
24.02.2005., 13:41
nije potrebno prijavljivati dividende ukoliko tim dohotkom od dividende i plaćenim prezom na iste ne biste ostvarili olakšice, odnosno povrat poreza po osnovi olakšica

dakle, ako imate dohodak na koji ste platili porez i priložite sve potvrde za olakšice i shvatitite da nemate od čega koristiti olakšice jer ste platili premalo poreza, tada možete prijaviti dividende i od plaćenog poreza na dividendu koristiti dio poreza kao olakšicu,,, dakle onih 15% koje vam je firma platila izravno porez na dividendu može se samo u ovom slučaju vratiti u cijelosti ili djelomično,,,,

u svim drugim slučajevima nije potrrebno prijavljivati dohodak od dividendi, odnosno kapitala :eek:
ajde ti meni jednostavno reci jel da ja prijavim ili ne dividendu u poreznoj prijavi?
kad je izračun samo na osnovi pk1 imam povrat poreza od 1200 kn
a kad ubacim dividendu ispada da moram doplatiti 5000 Kn?

da utajim ili ne? :biggrin:

MASTER
24.02.2005., 16:28
ne prijaviti

lider
24.02.2005., 17:36
ne prijavljuj, nema zakonske obaveze i nemaš potrebe prijaviti

lider
24.02.2005., 17:38
i samo da napomenem da to u ovom tvom slučaju nije utaja i nema veze s time jer je porez na dividendu po zakonu plaćen

ID
20.07.2005., 10:19
Zakon o porezu na dohodak NN 177/04:

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

(1) Dohodak ostvaren do dana početka primjene ovoga Zakona oporezivat će se po propisima koji su do tada bili na snazi.

(2) Iznimno od članka 30. ovoga Zakona, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se nakon početka primjene ovoga Zakona, oporezuju se po stopi od 15%.Znači u poreznoj prijavi bi trebalo prijaviti dividendu iz prošle godine, ako je isplaćena u ovoj?

nevenb
20.07.2005., 10:22
nije problem što bi je trebalo prijaviti, već je problem što treba platiti porez.

trebaš obratiti pozornost na odluku skupštine o isplati dividende, tj. iz kojih sredstava isplaćuju dividendu. (zadržana dobit iz perioda koji si naveo ili neki drugi period,
dosta firmi još uvijek ima zadržanih dobiti od prije 1.1.2001., pa iz tih sredstava isplaćuje dividende)

presvetli
20.07.2005., 12:11
Porez na dividende kod isplate obračunava i uplaćuje isplatitelj dividende.

ID
20.07.2005., 14:11
Preletio sam zakon i pravilnik o dohotku, ali nisam primjetio da je tamo to regulirano..

nevenb
20.07.2005., 14:33
nisi dobro pogledao onda ID. evo što kaže članak 48:

Članak 48.

(1) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 32. stavku 1. ovoga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona.

(2) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka, obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Na isti način isplatitelji obračunavaju i obustavljaju predujam poreza na dohodak koji ostvare nerezidenti obavljanjem djelatnosti iz članka 18. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka obračunava i uplaćuje porezni obveznik u roku od osam dana, kao porez po odbitku, ako je dohodak ostvario izravno u inozemstvu bez posredovanja tuzemnog isplatitelja. Inozemni dohodak preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kad je dohodak ostvaren.

(4) Isplatitelji primitaka i sam porezni obveznik obvezni su za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak i uplaćeni porez na dohodak dostavljati Poreznoj upravi propisana izvješća.

ID
21.07.2005., 08:17
Da ta odredba mi je malo konfuzna. Naime člankom 32. je npr. obuhvaćen i čl.27 (dohodak od imovine).
Po meni je nemoguće da kod kupnje nekretnine isplatitelj (kupac) plaća porez na dohodak za prodavatelja.
Ili da zakupoprimac poslovnog prostora plaća porez na dohodak za zakupodavca?
Gledajući dividendu to je o.k. i izvedivo, ali kad promatraš cijelu odredbu čini mi se jako nejasnom...ili opet griješim?

nevenb
21.07.2005., 11:19
Mislim da se tu radi o relacijama fizička osoba-primatelj dohotka, pravna osoba (firma)-isplatitelj dohotka. Naime, lakše im je naganjati firmu da uplati porez prilikom isplate najamnine fizičkoj osobi nego naganjati ljude da ga plate(što im jako teško ide kod nas). Firmu lakše i poklope blokadom računa.

Evo u članku 50. piše: (1) Kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine, osim dohotka ostvarenog iznajmljivanjem stanova soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova iz članka 44. ovoga Zakona, predujmovi poreza plaćaju se prema rješenju Porezne uprave i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Pri utvrđivanju predujma poreza ne uzima se u obzir osobni odbitak poreznog obveznika iz članka 36. ovoga Zakona. Predujam poreza na dohodak plaća porezni obveznik po postupku i na način iz članka 47. ovoga Zakona, a po stopi od 15 %.

Obaveza je najmodavca (ako se radi o 2 fizičke osobe) da prijavi Ugovor o najmu poreznoj upravi na temelju kojeg će mu oni izdati rješenje o iznosu mjesečnog predujma poreza na dohodak.

p.s. I meni su naši propisi dosta konfuzni, moraš skakati s Zakona na pravilnik i natrag, ali, kad bi bili jasnije pisani, odvjetnici nebi imali što raditi ;) imho, naravno

Pacer
21.07.2005., 12:24
Kad ste već počeli o ovim stvarima, imam jedno pitanje.

Na koji način se prihod od dividendi (na koji je već pri isplati uplaćen porez) ili od najamnine (na koju je porez već plaćen mjesečnom uplatom prema rješenju PU) ili neki slični dohodak iskazuje u godišnjoj poreznoj prijavi, i kako se onda konačno obračunava porez?

Pokušat ću objasniti što me zbunjuje na primjeru:

Pretpostavimo da želim podnijeti poreznu prijavu zbog nekih olakšica, tj. zbog mogućeg povrata poreza na temelju drugih prihoda (osobni dohodak, honorari itd. itd.), ne ovih navedenih.

U takvoj prijavi moram navesti sve prihode, dakle i ove.

Na tako utvrđeni iznos primjenjuju se osobni odbici, a nakon toga stope različite od ovih 15%, ovisno o oporezivom dijelu prihoda.

Međutim, ako su u tom iznosu i ovi navedeni, ranije oporezovani prihodi, onda ispada - čak i ako se u obračun uključi ovih uplaćenih 15% - da stvarni porez može ispasti i više. Osobni odbitak - suprotno navedenom npr. za prihod od najamnine - očito ulazi u računicu. Itd.

Nejasno.

Nekako mi to ne štima.

Pacer
21.07.2005., 12:46
Tek sad kad me premjestilo s topica Za početnike ovamo vidim da je ovo već bilo raspravljano.

Pa, da li su kolege forumaši koji su podnijeli žalbice za slične situacije dobili i rješenja? Bio bih im zahvalan da nas o tome obavijesti.

Što se neprijavljivanja prihoda od dividendi u godišnjoj prijavi tiče, nisam siguran ali mi je nekako ostalo u sjećanju da se mora prijaviti SAV prihod, dakle i od dividendi, najma itd.

Dakle, ako netko nema drugog prihoda nego npr. samo osobni dohodak i dividendu (na koju je već plaćen porez) a ne računa na neke dodatne olakšice, prijavu i ne treba podnositi.

Međutim, ako je zbog bilo kojeg razloga ipak podnosi, čini mi se da mora uključiti i dividende.

Zna li netko nešto pouzdano o tome, ili se dosadašnja mišljenja protiv prijave dividende temelje samo na tome da za neprijavljivanje dividende nikoga nisu ganjali?

MASTER
21.07.2005., 13:04
prebaci udjele i dionice na novu firmu i isplati sebi dividendu bez poreza na dohodak!

nevenb
21.07.2005., 13:27
Na prijave poreza na dohodak za 2004. su se odnosile odredbe starog zakona (važećeg do 31.12.2004) prema kojem se za dohotke od kapitala, imovine i druge dohotke nije trebalo podnositi prijavu.

Dakle, ako si i bio obavezan podnijeti prijavu za dohodak ostvaren kod dva poslodavca nisi bio dužan prijavljivati i dohodak od dividendi ili od imovine.

Ali si ga mogao prijaviti (ako si imao interesa - prava na povrat).

Međutim, ukoliko si uključio i jedan od tih dohodaka (npr. dohodak od kapitala - dividendu) u poreznu prijavu, tada si morao uključiti i sve ostale takve dohotke u nju.

Mislim da iste odredbe vrijede i dalje, makar ne nalazim izričito spomenuto u Zakonu, ali čitajući kometar u RRif-u, izgleda mi tako.

Najbolje će biti provjeriti u poreznoj upravi ;)

Pacer
21.07.2005., 14:08
Hvala na odgovoru, puno mi je bistrije iako će ipak trebati provjeriti u PU.

Vrag s tim provjerama je u tome što - barem moje osobna iskustva o kontaktima s različitim državnim i sličnim institucijama tako pokazuju - službenici vrlo često ni sami ne znaju točan odgovor (naročito kad se zakon mijenja), za pogrešne usmene informacije, koliko god bile krive, ne snose nikakvu odgovornost, na pismene upite i e-mail ne odgovaraju ili odgovaraju u roku nikad ili kasnije, a doživio sam i da mi na urudžbenom zapisniku odbiju primiti upit nakon što je službenica (neovlašteno) pročitala što pitam.

Ali to već nema veze s ovim topicom...

nevenb
21.07.2005., 15:36
U pravu si. A nije se ni čuditi ako znaš sisteme na koje primaju zaposlenike... Uostalom, ako i pogriješe, neće na svoju štetu, pa im se živo j**e za sve ostalo.

cv
21.07.2005., 18:00
Misljenje poreznog savjetnika koji je bio kod nas u firmi je bilo da ne treba unijeti dividendu u poreznu prijavu.
Porezno rjesenje koje se donese je privremeno rjesenje cime mogucnost ganjanja ostaje i nakon dosta godina.

nevenb
21.07.2005., 18:18
Možeš nazvati RRif-ove savjetnike na 060/60-20-60 od 8 do 13 sati ,cijena ti je 5,59 kn + PDV po minuti. Njih možeš pitati za detaljnije objašnjenje, ako ti je cijena prihvatljiva, naravno :)